Ukončené

Víceúčelové sportovní hřiště v areálu ZŠ Švermova, Mnichovo Hradiště
 Předmětem projektu byla rekonstrukce víceúčelového hřiště (pro basketbal, volejbal, nohejbal, florbal) pro výuku tělesné výchovy na ZŠ Švermova, Mnichovo Hradiště.Hřiště je vybaveno umělým víceúčelovým trávníkem, obrubníkem,...
Rozšíření kapacit MŠ Mírová
Projekt Rozšíření kapacit MŠ Mírová v Mnichově Hradišti je spolufinancován Evropskou unií.Stručný popis projektu:Záměrem projektu je zřízení nové třídy MŠ pro 24 dětí a propojení stávajících objektů Mateřské školy Mírová v...
Nové vstupní dveře z vestibulu do haly pošty
 Cílem projektu bylo vytvoření soudobého prvku interiéru budovy pošty, nových vstupních dveří z vestibulu do haly pošty, který navazuje na tradici užitých truhlářských prvků a zdůrazňuje historickou hodnotu objektu. Došlo tím...
Restaurování vnějšího pláště hrobky rodiny Švermovy a Hendrichovy v Mnichově Hradišti
   Předmětem obnovy byly kamenné a kovové prvky na vnějším plášti hrobky, vitráž okna v jihovýchodním průčelí a okapový chodník. Jednalo se o poslední etapu restaurování exteriéru hrobky.V průběhu restaurování byly...
Sochy v lesoparku
Komplexní úpravy městského lesoparku probíhající od roku 2016 korunovalo vytvoření stezky doplněné dřevěnými sochami, která ještě zvýšila atraktivitu této přírodní lokality. Dřevěné sochy v nadživotní velikosti z dílny...
Adaptační skupiny v Mnichově Hradišti
Od dubna do sprna 2022 otevřelo město Mnichovo Hradiště 3 adaptační skupiny pro děti, které uprchly před válkou na Ukrajině. V Komunitním centru Mírová byla umístěna adaptační skupina pro děti předškolního věku, ve...
Veřejné osvětlení pod zámeckou zdí
 Předmětem projektu je osvětlení pěšiny pod zámeckou zdí, která propojuje ulice Za Zámkem a V Lípách, včetně bývalého schodiště k ulici Arnoldově. Zvolena byla minimalistická svítidla iGuzzini Canberra a výška sloupů pouze 4...
Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů
 S cílem zkvalitnit třídění odpadu a přispět tak ke snížení objemu směsného komunálního odpadu zavedlo město Mnichovo Hradiště v roce 2020 v rámci projektu Dobrovolného svazku obcí EKOD tzv. door-to-door formu sběru. Došlo tak...
Vybavení Městské knihovny v Mnichově Hradišti mobiliářem a technikou
  Městská knihovna v Mnichově Hradišti získala sedm oboustranných pojízdných regálů, které jsou od června umístěné v oddělení pro dospělé místo stávajících nevyhovujících regálů z 80. let 20. století. Mobilita nových regálů...
Lidická růže
  Stejně jako řada dalších měst má i Mnichovo Hradiště Lidickou ulici. Začala se budovat v roce 1962 jako menší úhledné sídliště na polích vedle městského hřbitova. V roce 1982 byla vybudovaná i spojovací cestička na nároží...
Úprava pláže u Jizery
Cílem projektu je úprava prostranství u Jizery, tak aby nabízelo lepší podmínky pro koupání a relaxaci. Limitem je skutečnost, že území se nachází v záplavové zóně. Úpravy vycházejí především z návrhů, které vzešly na setkání...
Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků v podmínkách města Mnichovo Hradiště
 Předmětem projektu je vytvoření předpokladů pro efektivnější řízení a rozvoj vybraných oblastí fungování města Mnichovo Hradiště prostřednictvím tvorby a aktualizace strategických dokumentů města, pasportizace majetku,...
Rekonstrukce komunikace k vodojemu ve Dnebohu
Cílem projektu jsou stavební úpravy místní komunikace č. M1 ve Dnebohu. Komunikace bude odvodněna a získá nový živičný povrch v délce cca 220 metrů. Tzv. cesta ke starému vodojemu se nachází na jihovýchodním okraji místní...
Obnova místních komunikací v částech obce Mnichovo Hradiště – Dneboh, Kruhy, Sychrov
Předmětem projektu je obnova tří místních komunikací, které se nacházejí v zastavěném území částí obce Mnichovo Hradiště - Dneboh, Kruhy a Sychrov. V případě komunikace v Dnebohu se jedná o slepou komunikaci, která zajišťuje...
Strategický plán - budoucnost Mnichova Hradiště
 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ NA OBDOBÍ 2016 – 2026 schválen zastupitelstvem města dne 12. 9. 2016, číslo usnesení 94Strategický plán (ke stažení) Přílohy strategického plánu (ke stažení) Akční plán...
Restaurování omítek a štukových prvků hrobky rodiny Hendrichovy a Švermovy v Mnichově Hradišti
  Předmětem obnovy jsou vnitřní omítky interiéru hrobky, které jsou masivně poškozeny zatékáním. Mladší vrstvy nátěru budou odstarněny za použití restaurátorských technik. Plochy budou biocidně ošetřeny. Dále bude provedena...
Oprava chodníku v Máchově ulici
Vyrovnání a doplnění kamenných obrubníků, pokládka kamenné dlažby v úseku mezi ulicemi Studentská a Nad Parkem.
Revitalizace lesoparku Nad Jizerou - oprava schodiště nad soutokem Jizery a Nedbalky
 Schodiště  a přilehlé cesty se nachází v lesoparku Nad Jizerou, v severním svahu do údolí Jizery - pod místem stavby se stýká Jizera s vodotečí Nedbalka. Jedná se o území s velkým spádem a lokálním opadáním části skalního...
Přeložka dešťové kanalizace v ulici Na Návsi, Veselá
Cílem projektu je likvidace staré dešťové kanalizace a nahrazení kanalizací novou.Proběhla celková rekonstrukce trubního vedení a otevřeného koryta mezi vyústěním dešťové kanalizace a horskou vpustí a zároveň rekonstrukce...
Revitalizace lesoparku II. etapa – Zpřístupnění pěšinami, 2. část
Projekt řeší obnovu horní pěšiny a doplnění mobiláře v další části lesoparku - od bývalé rozhledny po židovský hřbitov a schodiště. V rámci úprav bude rekonstruováno 309 metrů cesty, proběhne odvodnění podmáčeného úseku pod...
Alej od zámku do Hoškovic
V roce 2018 byla obnovena cesta od mnichovohradišťského zámku do místní části Hoškovice. Tato cesta rozpůlila obrovské pole a zároveň umožnila pěší spojení mezi dvěma částmi města.Výsadbou jednostranné třešňové aleje složené z...
Akátová ulice
Předmětem akce byla výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí a vybudování nové oboustranné komunikace v Akátové ulici. Ta propojila stávající ulice Na Úvoze a V Cestkách. Jedná se o jednopruhovou obousměrnou komunikaci s...
Obnova rybníku „Na Obci“ v Hoškovicích
Obnova průtočné vodní nádrže umístěné na vodním toku Podolský potok v Hoškovicích. Stavební práce se týkaly tvarování dna a svahování břehů nádrže, obnovy hráze a výpustného zařízení nádrže.
Komunitní centrum Mírová
 Komunitní centrum bude multifunkční budova, která nabídne zázemí hned několika institucím, a pomůže tak řešit problém stávající dosluhující infrastruktury. V přízemí budovy se bude nacházet školní jídelna pro základní školu a...
Modernizace informačního systému Městského úřadu Mnichovo Hradiště
Město Mnichovo Hradiště dokončilo v prosinci 2019 projekt financovaný z Evropských strukturálních fondů (výzva 28 IROP) pro rozvoj informačního systému městského úřadu s názvem Modernizace informačního systému Městského úřadu...
Modernizace přestupního terminálu v Mnichově Hradišti
 Předmětem projektu je stavba dopravních ploch terminálu veřejné dopravy (autobusy) v Mnichově Hradišti a úprava komunikace ul. Dvořákova včetně nástupišť s informačními sloupky a informační tabule vlakové dopravy, přístřešku,...
Setkejme se na sousedské slavnosti!
 Cílem projektu bylo uspořádat v září 2019 v Mnichově Hradišti setkání zástupců partnerských měst Mnichovo Hradiště a Erzhausen, s důrazem na setkání školáků z obou měst. Setkání se konalo v termínu 11. - 15. 9. 2019 v...
Chodník ve Lhotické ulici, Veselá
Projekt řeší výstavbu nového chodníku ve Lhotické ulice ve Veselé. Součástí řešení je i autobusová zastávka a oprava dešťové kanalizace. V koordinaci s vlastníkem plynovodu bude stavbě předcházet jeho rekonstrukce.
Revitalizace lesoparku Nad Jizerou: sanace svahů
Předmětem projektu je sanace skalního masivu v lesoparku nad řekou Jizerou. Svah je středně porostlý náletovými dřevinami a křovinami i vzrostlými stromy s místy erozním účinkem kořenového systému, podléhá neustálým erozním...
Podpora bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti (chodníky v ul. Jana Švermy a 5. května)
Předmětem tohoto projektu bylo zvýšení bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti. Projekt řešil rekonstrukci chodníků v ulici Jana Švermy v Mnichově Hradišti a 5. května ve Veselé. Díky ní došlo k zajištění větší bezpečnosti...
Revitalizace lesoparku II. etapa - Zpřístupnění pěšinami, 1. část
Projekt řešil obnovu cestní sítě a doplnění mobiláře v další části lesoparku - od tzv. Studeného dolu ("sáňkařská dráha") na západ k jeskyni a k místu bývalé rozhledny. V rámci úprav byly rekonstruovány cesty, osazeny lavičky,...
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Sokolovská
Cílem projektu školy bylo zmodernizovat čtyři odborné učebny (učebny přírodopisu, matematiky, fyziky + chemie a jazykovou učebnu) a dohnat tak skluz z minulých let, kdy se infrastruktura učeben a jejich vybavení...
S knížkou do života - pořízení knih pro nejmladší čtenáře
Projekt reagoval na skutečnost, že ve stávajícím fondu městské knihovny nebyla vůbec zastoupena literatura vhodná pro nejmladší čtenáře ve věku do 3 let a jejich rodiče. Hlavním cílem proto bylo pořídit do naší městské...
Územní studie veřejných prostranství sídliště Jaselská
 Cílem projektu je pořízení dokumentu, co by základního koncepčního materiálu, který navrhne hlavní zásady prostorového uspořádání, funkčního využití a provozních vztahů systému veřejného prostranství města Mnichovo Hradiště v...
Bezpečný přechod pro chodce v křižovatce Víta Nejedlého x Jana Švermy
Cílem záměru bylo vybudování bezpečného přechodu pro chodce v ulici Jana Švermy, čímž došlo k úpravě části problémové křižovatky ulic Víta Nejedlého a Jana Švermy. Byl vybudován nový bezbariérový přechod s normovanou délkou,...
Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého
Oprava sousoší byla nezbytná vzhledem ke značnému mechanickému poškození sousoší i architektonických prvků povětrnostními vlivy a vzlínající vlhkostí.Kompletní restaurátorský zásah, jehož cílem bylo zamezit další degradaci...
Revitalizace zeleně ve Veselé
Projekt řeší nevyhovující zdravotní stav a druhové složení stávajících dřevin v několika lokalitách v místní části Veselá. Naplánované úpravy povedou ke konzervování kvalitního základu veřejné zeleně, odstraněna bude mladší,...
Rekonstrukce podlah v pavilonu MŠ Mírová
Cílem projektu je výměna podlahové konstrukce v šatně, kanceláři, na chodbě a v ložnici pavilonu MŠ Mírová. 
Rekonstrukce podlah v herně a lehárně MŠ Veselá
Cílem projektu byla výměna podlahové konstrukce v herně a lehárně MŠ Veselá. 
Pořízení cisterny pro jednotku požární ochrany města
Cílem projektu bylo pořídit novou velkokapacitní cisternu, a tak zajistit připravenost a vybavenost jednotky požární ochrany města. Cisterna je zařazena do Integrovaného záchranného systému a slouží jako výjezdní...
Stavební úpravy Přestavlcké ulice
 Se stavem Přestavlcké ulice nebyli již dlouhodobě spokojeni její obyvatelé - trápily je chybějící chodníky a přechod pro chodce, úzká vozovka, kamiony. Zároveň její parametry nebyly vyhovující s ohledem na rozvíjející se...
Vybudování vodovodu v Dobré Vodě a Lhoticích
Projekt, jehož příprava začala již před několika lety, pomohl vyřešit dlouhodobé problémy se zásobováním kvalitní pitnou vodou, které obyvatele těchto dvou místních částí města trápí. K vodovodu je nově připojeno přes 50...
Vybavení dětského oddělení knihovny mobiliářem a vytvoření prostoru pro akce
Projekt reagoval na prostorové problémy a nevhodný nábytek v dětském oddělení knihovny, které  znemožňovaly realizaci vzdělávacích, kulturních či komunitních aktivit. Cílem bylo především nahradit nevyhovující nábytek...
Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
Záměrem projektu je rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o jeden stacionární kamerový bod a 1 mobilní kameru.Stacionární kamera bude umístěna ve Studentské ulici na zadní části budovy školy. Kamerový bod umožní...
Fitness park v areálu bývalého letního kina
V areálu bývalého letního kina byla budována venkovní posilovna. Umístěn zde je cvičící stroj kombinující twist, brusle a surf. Dalšími prvky jsou orbitrek či veslování, kombinované zdvihací a bench zařízení nebo šikmá lavice....
Územní studie veřejných prostranství Masarykova náměstí
 Cílem pořízení územní studie je podrobný návrh revitalizace centrálního prostoru města s kvalitnější prostorovou organizací a novou hierarchizací jeho jednotlivých částí. Územní studie stanoví detailní prostorové a funkční...
Vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Mnichovo Hradiště
Cílem projektu bylo pořídit vybavení a zařízení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Jedná se o vybavení, které jednotce buď zcela chybí, nebo je v dožívajícím stavu - tedy v první řadě o ochranné pomůcky, které jsou zcela...
Oprava chodníků v ulicích Sadová a Průběžná
Předmětem projektu je obnova betonových dlážděných chodníků včetně žulových obrubníků. Stará dlažba bude odstraněna a nahrazena dlažbou novou. Stávající žulové obrubníky budou vybourány a zpětně osazeny. V místě vjezdů a míst...
Oprava chodníků v ulicích Na Výsluní, Polní a Na Průhonu
Provedení oprav obrubníků a výměna dlažby chodníků v ulicích Na Výsluní, Polní a Na Průhonu. Oprava veřejného osvětlení. Práce proběhly od března do června 2018.
Modernizace sportoviště Nad parkem
Venkovní sportovní areál ležící mezi lesoparkem a ZŠ Studentská byl vybudován v letech 1950-1953 s parametry poplatnými době svého vzniku. V současnosti ho lze bez nadsázky označit jako zcela dožilý.Cílem projektu je kompletní...
Výměna inženýrských sítí a opravy komunikací v ulicích Studentská, S. K. Neumanna a Máchova
 V roce 2018 proběhla na výměně vodovodu, kanalizace a plynovodu v ulicích S. K. Neumanna a Studentská (v části od Máchovy ulice po náměstí) a výměna vodovodu v Máchově ulici. Po provedení těchto prací byly společným nákladem...
Oprava historického vstupu radnice
Cílem úprav je vrátit historickému vstupu do radnice, kterým procházejí hosté divadla nebo svatebčané, slavnostní a reprezentativní ráz.Stávající dveře budou nahrazeny novými z masivního dubu ošetřeného pouze lakováním. V obou...
Oprava fasády radnice
Novorenesanční radnice z konce 19. století tvoří právem jednu z dominant města, a to nejen díky svému atypickému umístění do středu centrálního náměstí. Na současném stavu její fasády se však podepsal jak zub času, tak...
Rozšíření kapacit mateřské školy v Mnichově Hradišti
Projekt řeší nedostatečnou kapacitu mateřské školy v Mnichově Hradišti a reaguje na dlouhodobě vysoký počet dětí, které se kvůli tomu nedařilo do MŠ umístit. Díky projektu dojde k navýšení kapacity MŠ Jaselská o 28 míst....
Odbahnění a oprava rybníka Přestavlky
Cílem projektu bylo odbahnění, oprava hráze, břehů a stavba nové výpusti největšího z nich (nachází se pod farmou Přestavlky). Oprava umožňuje plnit rybníku jeho hlavní funkce v krajině, kterou je zadržování vody. A samozřejmě...
Územní studie veřejných prostranství města Mnichovo Hradiště a jeho okolí
 Cílem projektu je pořízení dokumentu - základního koncepčního materiálu, který navrhuje hlavní zásady prostorového uspořádání, funkčního využití a provozních vztahů systému veřejných prostranství města Mnichovo Hradiště i...
Rekonstrukce "Klubu Sychrovák"
Na objektu č.p. 1 na Sychrově byly a jsou postupně prováděny stavební úpravy, které zajistí funkční a důstojné zázemí pro místní společenské aktivity.
Územní studie veřejných prostranství sídliště Poříčská
Cílem projektu je pořízení dokumentu, coby základního koncepčního materiálu, který navrhne hlavní zásady prostorového uspořádání, funkčního využití a provozních vztahů systému veřejného prostranství města Mnichovo Hradiště v...
Chodník ve Dnebohu
Výstavba nového chodníku včetně dešťové kanalizace ve Dnebohu směrem k Hoškovicím. Přeložka vedení elektrické energie, rozšíření veřejného osvětlení.
Obnova a údržba hasičské zbrojnice - Mnichovo Hradiště, část obce Sychrov
Předmětem projektu je obnova a údržba hasičské zbrojnice. Jedná se o přízemní objekt, který se skládá z garáže pro hasičské auto a skladu sloužícího jako dílna. V objektu jsou dožilá původní dřevěná okna, vstupní palubkové...
Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v ulici Jiráskova - II. etapa
Projekt navazuje na I. etapu rekonstrukce Jiráskovy ulice a řeší její druhou část v úseku od železničního přejezdu. Zde se nachází několik firem, penzion, obytné domy a zároveň zde mají sídlo veřejné instituce - Úřad práce,...
Osvětlení průchodu lesoparkem
Záměrem projektu bylo vybudovat veřejné osvětlení na dvou trasách v lesoparku s cílem zajistit bezpečný průchod touto lokalitou. Jedná se o tyto cesty: 1. z Máchovy ulice Studeným dolem (tzv. sáňkařská dráha) a dále spodní...
Revitalizace lesoparku Nad Jizerou I. etapa - zpřístupnění pěšinami
Projekt řeší obnovu cestní sítě a doplnění mobiláře v první části lesoparku (část vymezená přibližně ulicí Na Hradčanech a Studeným dolem). Stávající cesty nemají potřebný fyzický stav - jsou nezpevněné, úzké, krajnice...
Rekonstrukce bývalé hasičárny v Hoškovicích
Budova hasičské zbrojnice v Hoškovicích se dočkala rekonstrukce, která ji přeměnila v zázemí pro občanský a společenský život občanů této místní části. Kompletní rekonstrukce celého objektu mimo jiné zahrnovala nové stropy a...
Dřevěná pergola - venkovní učebna za 2. ZŠ
Za 2. ZŠ (Masarykovo náměstí) jsme vybudovali dřevěnou zastřešenou pergolu. Ta bude sloužit jako ochrana před sluníčkem pro děti využívající hřiště nebo jako venkovní učebna.
Zahradní altán/učebna v areálu pavilonu 1. ZŠ
Za budovou pavilonu 1. ZŠ (tzv. pavilon Chanos) jsme vybudovali dřevěný zastřešený altán - zahradní učebnu. Poskytne chybějící zázemí pro venkovní pobyt a výuku dětí.
Zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru křižovatky ulic Na Kamenci, Nezvalova a Na Salabce
Projektový záměr vzešel z častých stížností a požadavků obyvatel na nemožnost bezpečného a bezbariérového přístupu ze sídliště Na Salabce – Nezvalova – Sukova do ulice Na Kamenci. Navrhované opatření řeší kritické místo pro...
Soused je ten, koho znám
 Mezinárodní projekt "Soused je ten, koho znám" probíhal v Mnichově Hradišti a jeho cílem bylo propojit obyvatele tří mět - Mnichova Hradiště, Erzhausenu (Německo) a Chojnówa (Polsko). Hlavní část projektu se odehrála ve dnech...
Rekonstrukce Jiráskovy ulice
Snížení energetické náročnosti MŠ Veselá
Snížení energetické náročnosti ZŠ Sokolovská Mnichovo Hradiště
Víceúčelové hřiště u budovy ZŠ na Masarykově náměstí č.p. 244
Kanalizace Veselá
Aktuální informace o přípravě a realizaci stavby kanalizace v místní části Veselá.Na základě usnesení rady města č. 277 ze dne 06.06.2016 se zvyšuje cena stočného u splaškové kanalizace ve Veselé z částky 42,21 Kč/m3 na 45,01...