Na úseku personální agendy, organizace a činnosti MěÚ

 • Zajišťuje plnění úkolů na úseku pracovněprávních vztahů zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu, Městské policie a do organizačních složek města (Městské muzeum, Městská knihovna, Sportovní hala BIOS) - zabezpečuje vedení osobní agendy těchto zaměstnanců.
 • Zakládá kolektivní smlouvy, pracovní řád, spisový řád, skartační řád, směrnice a instrukce Městského úřadu.
 • Podává informace o příslušnosti jednotlivých odborů Městského úřadu a zaměstnanců města do nich zařazených, zvláštních orgánů města, Zastupitelstva města, Rady města a uvolněných členů Zastupitelstva města (starosty, místostarosty) k vyřizování jejich podání, podnětů, návrhů, připomínek, dotazů nebo stížností.
 • Plní povinnosti obce vyplývající z ustanovení § 12 odst. 1, 3, 4 a 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
  1. shromažďuje právní předpisy obce, vede jejich evidenci a umožňuje jejich zpřístupnění každému, kdo o to požádá;
  2. zasílá právní předpisy obce neprodleně po jejich vyhlášení příslušnému krajskému úřadu a dále Ministerstvu vnitra, pokud o to požádá, a nařízení obce též obecním úřadům působícím ve správním obvodu města Mnichovo Hradiště jako obce s rozšířenou působností
  3. vyhlašuje právní předpisy obce; V případě nařízení obce požádá o jeho zveřejnění též na úřední desce obecních úřadů působících ve správním obvodu města Mnichovo Hradiště jako obce s rozšířenou působností
 • Plní úkoly centrální podatelny a výpravny v souladu s platným spisovým řádem Městského úřadu.
 • Organizačně zabezpečuje jednání Rady města a Zastupitelstva města, vyhotovuje zápisy z jejich jednání a přehled přijatých usnesení.
 • Plní další úkoly dle pokynů starosty, místostarosty a tajemníka Městského úřadu, které souvisejí s jejich činností nebo s činností Rady a Zastupitelstva města
 • Zakládá agendu vedoucího orgánu veřejné správy (starosty), kterou vykonává podle § 25 odst. 2 Zákona o finanční kontrole.
 • Zakládá roční zprávy o výsledcích finančních kontrol (včetně příspěvkových organizací v působnosti obce) předávaných do 10. února následujícího roku krajskému úřadu.
 • Zakládá zápisy z kontrol prováděných kontrolními orgány veřejné správy a související písemnosti.

Na úseku informačního systému

 • Zajišťuje nákup, provoz, udržování a administraci počítačové sítě Městského úřadu a Městské policie, počítačového HW a SW.
 • Zajišťuje technickou podporu telekomunikační sítě Městského úřadu.
 • Zajišťuje správu webových stránek města.

Na úseku krizového řízení, ochrany před povodněmi a obrany státu

 • Plní úkoly obecního úřadu podle § 21 odst. 2 a 3 Krizového zákona č. 240/2000 Sb., v platném znění
 • Plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 8 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (připravuje a vyhlašuje regulační opatření a plní úkoly uložené krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek)
 • Plní úkoly obecního úřadu v přenesené působnosti podle § 15 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění (zajišťování připravenosti obce na mimořádné události).
 • Vede agendu povodňové komise obce
 • Obecní rada může zřídit povodňovou komisi, jejímž předsedou je starosta obce; jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada  - viz. § 78 vodního zákona.
 • Vede agendu povodňové komise obce s rozšířenou působností. (Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou.)
 • Plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností k zajišťování obrany státu podle § 7a zákona č. 222/1999 Sb.
 • Plní úkoly obce v přenesené působnosti k zajišťování obrany státu podle § 8 zákona č. 222/1999 Sb.
 • Projednává přestupky na úseku obrany ČR podle § 43 zák. č. 200/1990 Sb., v platném znění.

Na úseku požární ochrany

 • Zajišťuje v součinnosti s místostarostou města plnění povinností obce a obecního úřadu podle § 29 odst. 1, 3 a 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.