Příspěvkové organizace

Zřízeny zřizovacími listinami za účelem poskytování základního vzdělávání, zabezpečení rozumové výchovy ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie (základní školy) a za účelem poskytování předškolní výchovy, uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoje jeho osobnosti (mateřská škola). Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého s předchozím souhlasem krajského úřadu jmenuje a odvolává obec v souladu se zákonem č. 564/1990 Sb.

Obchodní společnosti