Na této stránce naleznete informace povinně zveřejňované Městem Mnichovo Hradiště na základě ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Město Mnichovo Hradiště je povinným subjektem, který má podle zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, jako orgán územní samosprávy (§ 2 odst. 1 zákona). Město Mnichovo Hradiště je dále povinným subjektem, kterému zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této rozhodovací činnosti (§ 2 odst. 2 zákona).

1. Název

Město Mnichovo Hradiště

2. Důvod a způsob založení

Právní postavení Města Mnichovo Hradiště jako obce, územního samosprávného celku a právnické osoby upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění) a Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění).

3. Organizační struktura

Orgány města Mnichovo Hradiště jsou:

Město Mnichovo Hradiště zřídilo zřizovacími listinami 3 organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a 4 příspěvkové organizace:

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení

6. Identifikační číslo (IČ)

00238309

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00238309

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádost o poskytnutí informace, se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Místo a způsob podání žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen informace)

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

 • V písemné podobně osobním podáním na podatelně městského úřadu nebo podáním prostřednictvím provozovatele poštovních služeb obojí na kontaktní poštovní adrese
 • Ústně do protokolu u vyřizujícího odboru městského úřadu na adrese úřadu pro osobní návštěvu
 • V elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adrese elektronické podatelny 
 • V elektronické podobě bez použití zaručeného elektronického podpisu na adresu posta@mnhradiste.cz, za podmínky, že podání bude do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným v předchozích třech bodech

Náležitosti podání podle § 37 zákona č. 500, správní řád, v platném znění

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle §19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.

Místo a způsob podání odvolání

Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, t.j. u Městského úřadu Mnichovo Hradiště.

Způsob podání odvolání je stejný jako u příjmu žádostí a dalších podání (viz bod 10).

Odvolací lhůta (§ 83 zákona č. 500, správní řád, v platném znění)

Lhůta pro odvolání je uvedena v rozhodnutí, v poučení účastníků správního řízení o odvolání, ve kterém je uvedeno, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je tak možno učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává.

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty.

V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí: Osoba, která byla účastníkem, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno, může podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, dozvěděla, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán byl oznámil; zmeškání úkonu nelze prominout. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro účastníky uvedené v §27 odst. 1 správního řádu.

Neoznámení rozhodnutí se nemůže dovolávat ten, kdo se s ním prokazatelně seznámil. Na takového účastníka se hledí, jako by mu správní orgán doručil rozhodnutí s chybějícím poučením.

Náležitosti odvolání

§82 (2) Odvolání musí mít náležitosti uvedené v §37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

§37 odst. 2 správního řádu

„Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle §19 odst. 3 správního řádu. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.“

Formuláře pro odvolání

Nejsou k dispozici.

12. Formuláře

Formuláře MÚ MH

13. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací

Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.

Vybrané životní situace naleznete v sekci Služby úřadu na Portálu Občana města Mnichovo Hradiště, ostatní jsou k dispozici na Portálu veřejné správy ČR www.portal.gov.cz

14. Předpisy

 • Nejdůležitější používané předpisy

  Právní předpisy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí na Městském úřadu Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, v pracovních dnech v době, po kterou je městský úřad otevřen pro veřejnost.

  Právní předpisy vyhlašované ve Sbírce zákonů jsou k nahlédnutí na odboru správních činností a živnostenského úřadu Městského úřadu Mnichovo Hradiště.

  Právní předpisy města Mnichovo Hradiště (obecně závazné vyhlášky a nařízení) jsou k nahlédnutí v kanceláři tajemníka Městského úřadu Mnichovo Hradiště.

 • Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

Nejsou k dispozici.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy