Činnost Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odboru dopravy, je možno rozdělit do následujících oblastí, v nichž vykonává:

ÚSEK SPRÁVNÍHO TRESTÁNÍ

Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, zejména projednává

 • přestupky podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“),
 • přestupky podle § 16 a 16a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • vybrané skutkové podstaty přestupků podle § 83 a 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • vybrané skutkové podstaty přestupků podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 247/2000 Sb.“),
 • vybrané skutkové podstaty přestupků podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 • rozhoduje o zadržení řidičského průkazu podle § 118c zákona č. 361/2000 Sb.

ÚSEK REGISTRU ŘIDIČŮ

Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, v rámci tohoto úseku zejména

 • vede registr řidičů,
 • uděluje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění,
 • nařizuje přezkoušení odborné způsobilosti řidičů nebo přezkoumání zdravotní způsobilosti řidičů,
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy,
 • provádí záznamy o profesní způsobilosti řidiče,
 • vydává digitální karty řidičů,
 • provádí záznamy o spáchaných trestných činech a přestupcích spáchaných v souvislosti s řízením vozidel,
 • vydává data z registru řidičů (např. výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení řidičů),
 • provádí záznamy v bodovém hodnocení řidičů,
 • projednává písemné námitky proti záznamům provedeným v bodovém hodnocení řidičů.

ÚSEK REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL

Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, na tomto úseku zejména

 • vede registr silničních vozidel,
 • provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel (např. údaje o vlastníku a provozovateli vozidla, technických údajů vozidla atp.),
 • přiděluje vozidlům státní poznávací značku (dále jen „registrační značka“) a vydává tabulky s přidělenou registrační značkou,
 • rozhoduje o dočasném nebo trvalém vyřazení vozidla z registru silničních vozidel,
 • povoluje výrobu jednotlivého silničního vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného silničního vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla,
 • povoluje přestavbu silničního vozidla a schvaluje technickou způsobilosti přestavěného silničního vozidla,
 • schvaluje vozidla jako výcviková vozidla pro účely výcviku v autoškole,
 • vydává data z registru silničních vozidel.

ÚSEK ZÍSKÁVÁNÍ A ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností zejména

 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí,
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a provádí tyto zkoušky,
 • vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

ÚSEK STANIC MĚŘENÍ EMISÍ

Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, na tomto úseku

 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí,
 • vykonává státní dozor nad provozováním stanice měření emisí.

ÚSEK DOPRAVNÍHO ÚŘADU

Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, jako příslušný dopravní úřad pro taxislužbu a městskou autobusovou dopravu zejména

 • uděluje a odnímá oprávnění řidiče taxislužby,
 • vydává, zadržuje a vrací průkazy řidiče taxislužby,
 • zapisuje vozidla do evidence vozidel taxislužby, zaznamenává změny o vozidlech a vyřazuje vozidla z této evidence,
 • vydává oprávněným osobám výpisy z evidence vozidel taxislužby,
 • vyřazuje vozidla z evidence vozidel taxislužby,
 • vydává osvědčení o oprávnění k podnikání v městské autobusové dopravě,
 • rozhoduje o udělení licence k provozování městské autobusové dopravy,
 • vykonává státní odborný dozor ve věcech taxislužby a městské autobusové dopravy.

PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY

Mezi hlavní prameny právní úpravy činností vykonávaných Městským úřadem Mnichovo Hradiště, odborem dopravy, patří:

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,
 • vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonu, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 478/2000 Sb., k zákonu o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.