Připravované

Revitalizace parku pod zámkem
Revitalizace parku pod zámkem je rozpracováním nápadu vzešlého z participativního rozpočtu města Meloun pro Hradiště v roce 2021.Relizace vítězného záměru „klášná-kašna“ byla s ohledem na vysokou památkovou a architektonickou...
Dopravně-bezpečnostní opatření v Dnebohu, Dobré Vodě a Mnichově Hradišti
 Na základě podnětů od občanů připravuje město realizaci několika projektů, které přispějí ke zvýšení bezpečnosti v dopravě, zejména bezpečnosti chodců.Ve Dnebohu vznikne nový chodník u hospody o celkové délce 77,5 metru. Ten...
Úsekové měření rychlosti v Mnichově Hradišti, Veselé a Kněžmostě
Nedodržování maximální povolené rychlosti je rozšířený problém, na který opakovaně upozorňují obyvatelé města i místních částí. Město proto nechalo na podzim roku 2021 provést ve čtyřech exponovaných lokalitách ve městě i jeho...
Rekonstrukce hřišť ve Dnebohu a Veselé
Město připravuje úpravy sportovních areálů v místních částech Dneboh a Veselá. Na obě tyto akce Mnichovo Hradiště získalo dotaci z Nadačního fondu ŠKODA AUTO. Celkové náklady budou činit ve Veselé asi 2,5 milionu Kč (1,435...
Dětské dopravní hřiště a jeho zázemí
Dětské dopravní hřiště přestalo v 90. letech minulého století sloužit svému účelu a postupně chátralo. V roce 2018 po několika kolech jednání město Mnichovo Hradiště pozemek i budovu se zázemím odkoupilo za cenu těsně pod 1...
Revitalizace městského hřbitova
Areál městského hřbitova by měl v příštích letech doznat změn. Město připravuje jeho revitalizaci, která bude spočívat v úpravě sítě cest, zmlazení zeleně, opravě ohradních zdí a dalších prvků, na kterých se podepsal zub času....
Rekonstrukce střechy Základní školy Sokolovská
Město zadalo specializované firmě KONZEA - znalecká a expertní kancelář s.r.o zpracování mykologického posudku stavu krovu, který následně ukázal, že některé jeho části jsou značně poškozené dřevokazným hmyzem a dřevokaznými...
Modernizace a opravy Domova Modrý kámen
Budova Domova Modrý kámen byla dokončena a předána do užívání v roce 1999, kdy se do novostavby přestěhovali klienti ze zrušeného domova pro seniory ve Vlčím Poli. Architektonicky zajímavý objekt navržený architektem Jiřím...
Chodníky a uliční prostory ulic Boženy Němcové, Husova, Komenského, Mánesova, Přemyslova
Investiční záměr se týká oprav a vybudování nových částí chodníků, parkovacích stání, vyvolaných změn veřejného osvětlení, veřejné zeleně, zpomalovacích opatření na vozovce (zvýšené plochy křižovatek, zúžení, apod.),...
Revitalizace židovského hřbitova
 Židovský hřbitov nad soutokem Jizery a Nedbalky fungoval již v 18. století. Poslední pohřeb tu proběhl v roce 1941, následně začalo pohřebiště vzhledem k odchodu židovského obyvatelstva chátrat. V roce 1982 byl hřbitov...
Lávka přes dálnici D10, Mnichovo Hradiště
  Nové přemostění dálnice D10 u Mnichova Hradiště má za cíl nabídnout bezpečnou cestu pěším a cyklistům mířícím z Mnichova Hradiště východním směrem dále do Českého ráje. Stávající možnost překonání dálnice D10 po...
Rekonstrukce budovy Klubu (Masarykovo náměstí, č. p. 299)
Dům čp. 299 je pozdně klasicistní objekt bývalého okresního soudu z doby po polovině 19. století, k němuž bylo na konci 19. století přistavěno západní křídlo. Hodnotné bohatě členěné pozdně klasicistní průčelí bylo ve 2....
Volnočasová a relaxační zóna u Jizery
 Cílem tohoto projektu je jednak rekonstrukce a dostavba stávajících sportovních zařízení v severní části, za druhé návrh nových sportovních a rekreačních aktivit v jižní části na volných plochách území. Jedná se o prvotní...
Nový skatepark v areálu bývalého letního kina
  V areálu bývalého letního kina, na ploše cca 900 m2 zahrnující stávající dožilý skatepark a rozšíření směrem do přírodního amfiteátru, vznikne nový celobetonový skatepark. Areál bude vhodný pro jízdu na skateboardu, kole,...
Novostavba klubovny a revitalizace hřiště Olšina
V místní části Olšina, která postrádá zázemí pro spolkovou činnost, by měla vzniknout stavba pro shromažďování a pořádání příležitostných akci. Důležité jsou zejména okolní vazby: stávající plocha hřiště, prakticky přiléhající...
Rekonstrukce ulic Ivana Olbrachta, Smetanova, Žižkova a Dr. Hořice
 Připravovaná rekonstrukce ulic Ivana Olbrachta (část od ulice Jiráskovy po ulici Jana Švermy), Smetanova, Žižkova, Dr. Hořice bude zahrnovat opravy a vybudování nových chodníků, parkovacích stání, veřejného osvětlení, veřejné...
Rekonstrukce hotelu Hrozen pro potřeby městského muzea
V roce 2019 zakoupilo město Mnichovo Hradiště budovu hotelu Hrozen. Tehdejší majitel se ji rozhodl prodat a město využilo příležitost získat do svého majetku cenný památkově chráněný objekt, s cílem vytvořit zde návštěvnicky...
Navýšení prostorové kapacity základních škol
Navýšení prostorové kapacity škol je dlouhodobý úkol, který město řeší s ohledem na prognózu jeho demografického vývoje, demografický vývoj spádových obcí, technický stav stávajících školních budov a v souvislosti se...
Chodníky a uliční prostory ulic Šlikova, Harantova a Kaplířova
Chodníky a vozovky v ulicích Šlikova, Harantova a Kaplířova projdou rekonstrukcí, provoz bude zpomalen pomocí zvýšených křižovatek. Realizace bude probíhat v souvislosti s výstavbou sítí společnosti T-Mobile. 
Oprava zakrytí Nedbalky v ulici Na Příkopech
Stávající nosnou konstrukci zakrytí toku nedbalky v ulici Na Příkopech tvoří železobetonová deska, která není spojena se spodní stavbou výztuží a je pouze prostě uložena. Spodní stavbu tvoří tížná zeď z prostého betonu,...
Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru
Ulice Víta Nejedlého je klíčovou komunikační páteří a důležitým veřejným prostranstvím Mnichova Hradiště. Charakter komunikace pochází z doby, kdy neexistovala dálnice D10 a ulice sloužila jako tranzitní komunikace. Uliční...
Odkanalizování místních částí, I. etapa
V I. etapě se bude jednat o přípravu na odkanalizování části obce Hoškovice, s výhledem na další připojení částí obce Dneboh a Olšina. Ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., proběhne příprava...
Obnova parku v ulici Jana Švermy
Cílem obnovy parku je vtáhnout do vzrostlé zeleně návštěvníky, zpříjemnit jim průchod nebo strávený čas. Proto budou vytvořeny klidové zóny s lavičkami, rozšířena bude cestní síť v parku. Návštěvníci si tak budou moci více...