Připravované

Restaurování vnějšího pláště hrobky rodiny Švermovy a Hendrichovy v Mnichově Hradišti
  Předmětem obnovy jsou kamenné a kovové prvky na vnějším plášti hrobky, vitráž okna v jihovýchodním průčelí a okapový chodník. Navržené práce jsou poslední etapou restaurování exteriéru hrobky.V průběhu restaurování budou...
Volnočasová a relaxační zóna u Jizery
 Cílem tohoto projektu je jednak rekonstrukce a dostavba stávajících sportovních zařízení v severní části, za druhé návrh nových sportovních a rekreačních aktivit v jižní části na volných plochách území. Jedná se o prvotní...
Nový skatepark v areálu bývalého letního kina
  V areálu bývalého letního kina, na ploše cca 900 m2 zahrnující stávající dožilý skatepark a rozšíření směrem do přírodního amfiteátru, vznikne nový celobetonový skatepark. Areál bude vhodný pro jízdu na skateboardu, kole,...
Lávka přes dálnici D10, Mnichovo Hradiště
  Nové přemostění dálnice D10 u Mnichova Hradiště má za cíl nabídnout bezpečnou cestu pěším a cyklistům mířícím z Mnichova Hradiště východním směrem dále do Českého ráje. Stávající možnost překonání dálnice D10 po...
Rekonstrukce budovy Klubu (Masarykovo náměstí, č. p. 299)
Dům čp. 299 je pozdně klasicistní objekt bývalého okresního soudu z doby po polovině 19. století, k němuž bylo na konci 19. století přistavěno západní křídlo. Hodnotné bohatě členěné pozdně klasicistní průčelí bylo ve 2....
Veřejné osvětlení pod zámeckou zdí
Předmětem projektu je osvětlení pěšiny pod zámeckou zdí, která propojuje ulice Za Zámkem a V Lípách, včetně bývalého schodiště k ulici Arnoldově. Zvolena byla minimalistická svítidla IGUZZINI CANBERA a výška sloupů pouze 4 m...
Novostavba klubovny a revitalizace hřiště Olšina
V místní části Olšina, která postrádá zázemí pro spolkovou činnost, by měla vzniknout stavba pro shromažďování a pořádání příležitostných akci. Důležité jsou zejména okolní vazby: stávající plocha hřiště, prakticky přiléhající...
Rekonstrukce ulic Ivana Olbrachta, Smetanova, Žižkova a Dr. Hořice
 Připravovaná rekonstrukce ulic Ivana Olbrachta (část od ulice Jiráskovy po ulici Jana Švermy), Smetanova, Žižkova, Dr. Hořice bude zahrnovat opravy a vybudování nových chodníků, parkovacích stání, veřejného osvětlení, veřejné...
Rekonstrukce hotelu Hrozen pro potřeby městského muzea
V roce 2019 zakoupilo město Mnichovo Hradiště budovu hotelu Hrozen. Tehdejší majitel se ji rozhodl prodat a město využilo příležitost získat do svého majetku cenný památkově chráněný objekt, s cílem vytvořit zde návštěvnicky...
Navýšení prostorové kapacity základních škol
Navýšení prostorové kapacity škol je dlouhodobý úkol, který město řeší s ohledem na prognózu jeho demografického vývoje, demografický vývoj spádových obcí, technický stav stávajících školních budov a v souvislosti se...
Chodníky a uliční prostory ulic Šlikova, Harantova a Kaplířova
Chodníky a vozovky v ulicích Šlikova, Harantova a Kaplířova projdou rekonstrukcí, provoz bude zpomalen pomocí zvýšených křižovatek. Realizace bude probíhat v souvislosti s výstavbou sítí společnosti T-Mobile. 
Oprava zakrytí Nedbalky v ulici Na Příkopech
Stávající nosnou konstrukci zakrytí toku nedbalky v ulici Na Příkopech tvoří železobetonová deska, která není spojena se spodní stavbou výztuží a je pouze prostě uložena. Spodní stavbu tvoří tížná zeď z prostého betonu,...
Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru
Ulice Víta Nejedlého je klíčovou komunikační páteří a důležitým veřejným prostranstvím Mnichova Hradiště. Charakter komunikace pochází z doby, kdy neexistovala dálnice D10 a ulice sloužila jako tranzitní komunikace. Uliční...
Odkanalizování místních částí, I. etapa
V I. etapě se bude jednat o přípravu na odkanalizování části obce Hoškovice, s výhledem na další připojení částí obce Dneboh a Olšina. Ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., proběhne příprava...
Chodníky a uliční prostory ulic Boženy Němcové, Husova, Komenského, Mánesova, Přemyslova
Investiční záměr se týká oprav a vybudování nových částí chodníků, parkovacích stání, vyvolaných změn veřejného osvětlení, veřejné zeleně, zpomalovacích opatření na vozovce (zvýšené plochy křižovatek, zúžení, apod.),...
Dětské dopravní hřiště a jeho zázemí
Dětské dopravní hřiště přestalo v 90. letech minulého století sloužit svému účelu a postupně chátralo. V roce 2018 po několika kolech jednání město Mnichovo Hradiště pozemek i budovu se zázemím odkoupilo za cenu těsně pod 1...
Obnova parku v ulici Jana Švermy
Cílem obnovy parku je vtáhnout do vzrostlé zeleně návštěvníky, zpříjemnit jim průchod nebo strávený čas. Proto budou vytvořeny klidové zóny s lavičkami, rozšířena bude cestní síť v parku. Návštěvníci si tak budou moci více...