Rekonstrukce ulic Ivana Olbrachta, Smetanova, Žižkova a Dr. Hořice

 

Připravovaná rekonstrukce ulic Ivana Olbrachta (část od ulice Jiráskovy po ulici Jana Švermy), Smetanova, Žižkova, Dr. Hořice bude zahrnovat opravy a vybudování nových chodníků, parkovacích stání, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, zpomalovacích opatření na vozovce, obnovy krytu vozovek, úpravu dopravního režimu, pořízení nového mobiliáře ad.

Důraz bude při rekonstrukci kladen na zklidnění provozu na komunikacích. V celé lokalitě bude dopravní režim „zóna 30 km/h s předností zprava“ doplněný o zpomalovací opatření na vozovce (zvýšené plochy křižovatek, zúžení vozovky ad.).

Předpokládá se snížení (či alespoň zpomalení) množství dešťových vod odváděných do jednotné kanalizace s využitím z částečně vodopropustných chodníků a parkovacích stání.

Vjezdy do objektů budou přes zkosený obrubník tak, aby se nemusela snižovat niveleta chodníku ve vjezdech. Chodníky budou zachovány po obou stranách ulic tak, aby byl umožněn pěší přístup do všech objektů. Uvnitř území budou místa pro přecházení, na okrajích u křižovatek s frekventovanějšími ulicemi pak přechody pro chodce.

Harmonogram/etapizace

2021 - projekční práce, projednání záměru s veřejností, žádost o stavební povolení

2022 - zajištění stavebního povolení, dokončení projektové dokumentace, výběrové řízení na zhotovitele, rekonstrukce inženýrských sítí

2023+ - rekonstrukce po etapách

 

Kontaktní osoba

Místo

Mnichovo Hradiště, ulice Ivana Olbrachta, Smetanova, Žižkova a Dr. Hořice

Rozpočet a financování

Odhadované celkové náklady: 15 mil. Kč

Dodavatel

Projekční a inženýrská činnost: Ing. Jiří Šklíba

Vazba na strategický plán

5.2.3. Revitalizace jednotlivých veřejných prostranství, 6.1.4. Snižování podílu nepropustných ploch vůči propustným, 7.2.2. Rekonstrukce dopravních komunikací v majetku města, 8.1.3. Zlepšování technického stavu infrastruktury pro pěší

Zapojení veřejnosti

Veřejnost byla zapojena do projednání studie úprav formou dotazníkového šetření a veřejného setkání s občany.