Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Zřízena starostou města s účinností od 1.1.2004 pro výkon přenesené působnosti.
(předseda komise, zástupce předsedy, tajemník komise a ostatní členové)

Komise je pověřena projednáváním těchto přestupků

  • proti pořádku ve státní správě na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi podle § 30 odst. 1 písm. a),b), d) a e) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění,
  • rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany (§ 48 a 49), pokud právnická nebo fyzická osoba žádá pouze o pověření ke zřízení zařízení uvedeného v § 39 písm. d), a o odnětí tohoto pověření (§ 50),
  • navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v komisi, za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině,
  • doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, a připravuje programy péče o problémové skupiny dětí,
  • na žádost tajemníka obecního úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění sociálně-právní ochrany a vydává k nim stanoviska,
  • koordinuje výkon sociálně-právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Komise k projednávání přestupků města Mnichovo Hradiště

Zřízena starostou města s účinností od 11. 1. 2001 pro výkon přenesené působnosti.
(předseda komise + 2 členové)

Komise je pověřena projednáváním těchto přestupků

  • ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě podle § 46 odst. 1 a 2 cit. zákona o přestupcích, pokud není jejich projednáváním pověřen některý z odborů Městského úřadu Mnichovo Hradiště Organizačním řádem Městského úřadu Mnichovo Hradiště nebo příslušným orgánem obce přímo v obecně závazné vyhlášce obce,
  • proti veřejnému pořádku podle § 47 a § 48 cit. zákona o přestupcích,
  • proti občanskému soužití podle § 49 cit. zákona o přestupcích,
  • proti majetku podle § 50 cit. zákona o přestupcích.