Na úseku sociálních služeb

 • Vykonává působnost OÚ ORP podle § 92 písm. a) až d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen zákon o sociálních službách)
  • zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci,
  • koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky,
  • na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je osoba umístěna,
  • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem.
 • Vykonává působnost obce podle § 94 písm. a) až e) zákona o sociálních službách
  • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,
  • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území,
  • spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,
  • zajišťuje případné zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
  • spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; 
 • Vykonává působnost POÚ a OÚ ORP podle § 63 až 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
  • na žádost poskytuje orgánům pomoci v hmotné nouzi potřebné údaje pro účely rozhodování o dávkách a pro účely odvolacího řízení
  • zajišťuje práci sociálního kurátora
 • Na úseku samostatné působnosti obce podle zákona č. 114/1988 Sb.
  • Zabezpečuje plnění povinností obce podle tohoto zákona na základě usnesení příslušných orgánů obce.
  • Předkládá příslušným orgánům obce podněty k zabezpečení výkonu samostatné působnosti obce podle tohoto zákona
 • Vykonává přenesenou působnost obecního úřadu podle § 10 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění:
  • Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (§118 odst. 3 zákona).
  • Dohlíží, jak jím ustanovený zvláštní příjemce plní stanovené povinnosti (§118 odst. 4 zákona); neplní-li zvláštní příjemce své povinnosti, rozhodne o ustanovení jiného příjemce.
 • Projednává přestupky na úseku sociálních věcí podle § 28 zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění.

Na úseku sociálně právní ochrany dětí

(Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění; Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona sociálně právní ochrany dětí; Ústava České republiky; Listina základních práv a svobod; Úmluva o právech dítěte; Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí; Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení; zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže; zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním, v platném znění; zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, v platném znění; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních; zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění; zákon o výkonu vazby; zákon o probační a mediační službě; zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění; č. 135/2006 Sb. kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, v platném znění; zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)

 • Vykonává jako orgán sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb. přenesenou působnost OÚ a OÚ ORP
 • Předkládá příslušnému orgánu obce podněty k zabezpečení výkonu samostatné působnosti obce podle § 10 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. (obec vytváří předpoklady pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí) a podle § 32 odst. 1 stejného zákona
 • Vykonává funkci opatrovníka podle § 892 odst. 3, § 943 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a funkci procesního účastníka v trestním řízení
 • Zajišťuje povinnost obce podle § 15 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. (zajištění neodkladné péče dítěti, ocitne-li se bez péče přiměřené jeho věku) a podle § 28 (podání návrhu soudu na výkon rozhodnutí v případě soudního nařízení ústavní výchovy)
 • Projednává v prvním stupni správní delikty podle § 59l odst. 5) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 • Zajišťuje agendu a problematiku náhradní rodinné péče
 • Dle § 31 a § 32 zákona č. 359/1999 Sb. zabezpečuje péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost dle § 6 písm. c) a d) prostřednictvím kurately pro děti a mládež
 • Dle zák. č. 108/2006 Sb. § 74 na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, stanoví úhradu za stravu a za péči rozhodnutím
 • Drží pracovní pohotovost, dle zákoníku práce, zák. č. 134 a 135/2006 Sb. v oblasti proti domácímu násilí a dle občanského soudního řádu 

Na úseku zabezpečení chodu domu s pečovatelskou službou (DPS)

 • Zajišťuje využití klubovny a atria v DPS.
 • Spolupracuje s organizací, která pro město obstarává správu bytového fondu v DPS a kontroluje kvalitu a rozsah plnění sjednaných služeb na úseku bytového fondu DPS a nebytových prostor, u kterých zajišťuje jejich využití.
 • Provádí dohled nad využíváním nebytových prostor DPS (prádelna, žehlírna, sušárna, místnost pro kola, dílna domovníka).

Na úseku zdravotnictví

 • Zabezpečuje provozování zdravotnických služeb, které je město povinno zabezpečovat v souvislosti s převzetím zdravotnických zařízení v rámci privatizace zdravotnických objektů (nejedná se o hospodářské a technické zabezpečení).
 • Vykonává podle § 13 zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, přenesenou působnost OÚ ORP (zabezpečení výroby a distribuce receptů a žádanek s modrým pruhem, evidence o jejich výdeji, vrácení a znehodnocení)

Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi

 • Zabezpečuje výkon samostatné působnosti obce podle § 22 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů v platném znění.
 • Projednává přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, dopustí-li se přestupku ten, kdo
  • c) se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek,
  • f) umožní neoprávněné požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti let, nejde-li o čin přísněji trestný,
  • g) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
  • h) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu g),
  • ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g),
  • i) odepře se podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, k němuž byl vyzván podle zvláštního právního předpisu.
  • j) neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku,
  • k) neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující omamnou nebo psychotropní látku.

Na úseku výkonu funkce veřejného opatrovníka (zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních)

 • Rozsudkem soudu lze opatrovníkem ustanovit obec  -  zbavením  svéprávnosti není osoba zbavována svých lidských práv, ale práv činit takové úkony, kterým nabývá nebo na sebe bere povinnosti, a to proto, že vzhledem k zdravotnímu stavu je zde obava, že není schopna dále svá práva dostatečně hájit nebo dostát povinnosti.
 • Opatrovník je oprávněn a povinen opatrovance zastupovat, řádně hájit jeho zájmy a spravovat jeho jmění.
 • Opatrovník je povinen soudu předkládat pravidelně zprávu o výkonu své funkce a požádat soud o schválení každého právního úkonu nad rámec zastupování opatrovance v běžných záležitostech
 • Příslušný okresní soud je kontrolním orgánem, který dohlíží na výkon opatrovnické funkce