V realizaci

Komunitní centrum Mírová
 Komunitní centrum bude multifunkční budova, která nabídne zázemí hned několika institucím, a pomůže tak řešit problém stávající dosluhující infrastruktury. V přízemí budovy se bude nacházet školní jídelna pro základní školu a...
Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů
 Pro zvýšení sběru separovaného odpadu zavede město Mnichovo Hradiště v rámci projektu  Dobrovolného svazku obcí EKOD tzv. door-to-door formu sběru. Záměrem je zavedení sběru papíru, plastů a bioodpadu přímo od rodinných domů....
Přeložka dešťové kanalizace v ulici Na Návsi, Veselá
Cílem projektu je likvidace staré dešťové kanalizace a nahrazení kanalizací novou.Proběhne celková rekonstrukce trubního vedení a otevřeného koryta mezi vyústěním dešťové kanalizace a horskou vpustí a zároveň rekonstrukce...
Obnova rybníku „Na Obci“ v Hoškovicích
Obnova průtočné vodní nádrže umístěné na vodním toku Podolský potok v Hoškovicích. Stavební práce se budou týkat tvarování dna a svahování břehů nádrže, obnovy hráze a výpustného zařízení nádrže.
Revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská - I. etapa
Projekt revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská vychází z Územní studie veřejných prostranství sídliště Jaselská, která byla schválena v roce 2018.V rámci projektu zeleně byla nejdříve zpracováno dendrologické posouzení všech...
Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků v podmínkách města Mnichovo Hradiště
 Předmětem projektu je vytvoření předpokladů pro efektivnější řízení a rozvoj vybraných oblastí fungování města Mnichovo Hradiště prostřednictvím tvorby a aktualizace strategických dokumentů města, pasportizace majetku,...
Akátová ulice
Předmětem akce je výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí a vybudování nové oboustranné komunikace v Akátové ulici. Ta propojí stávající ulice Na Úvoze a V Cestkách. Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná...