Tajemník Městského úřadu:

  • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města,
  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,
  • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do Městského úřadu
  • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do Městského úřadu,
  • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád Městského úřadu a další vnitřní směrnice Městského úřadu, nevydává-li je rada města.