OZNÁMENÍ UDÁLOSTI

Událost – závada, porucha nebo havárie stavby a zařízení, došlo-li při ní ke ztrátám na životech (osob, zvířat), k ohrožení životů (osob, zvířat) nebo ke značným škodám. Stavbou se rozumí dle SZ veškerá stavební díla, z působnosti stavebního zákona tedy nejsou žádné stavby vyloučeny.

K oznámení události vyplňte následující elektronický formulář:

www.uur.cz/isstp/oznameni.aspx

Formulář vyplňuje:

  • ­stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor, vlastník stavby a zařízení, právnické a fyzické osoby podnikající ve výstavbě (povinnost oznámit / ohlásit dle § 152 až § 155 stavebního zákona) nebo také
  • autorizovaná osoba, všeobecně uznávaný odborník v dotyčné oblasti a kterýkoliv občan.

Za nesplnění povinnosti (oznámit / ohlásit havárii, závadu, poruchu stavby) jsou ve SZ stanoveny sankce:

  • za přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč stavebníkovi, stavbyvedoucímu a fyzické osobě vykonávající stavební dozor (dle § 178 a 179 SZ),
  • za správní delikt lze uložit pokutu do 200 000 Kč právnické nebo podnikající fyzické osobě (dle § 180 a 181 SZ).

Rozsah SSTP je prozatím zúžen, tzn., že SSTP se zabývá závadami, poruchami a haváriemi budov a zařízení, z inženýrských staveb prozatím pouze přípojkami vodovodními, kanalizačními a energetickými. V následujících letech bude SSTP rozšířen také o ostatní inženýrské stavby.

SSTP se nezabývá:

  • silničními a železničními dopravními nehodami bez příčinného nebo následného vztahu ke stavbě a zařízení,
  • závadami, poruchami a haváriemi při nichž nedošlo ke ztrátám na životech (osob, zvířat), k ohrožení životů či zdraví (osob, zvířat) nebo bezpečnosti stavby,
  • závadami, poruchami a haváriemi se škodami nižšími než 500 000 Kč.