Kalendář akcí

Akce na Mnichovohradišťsku

Úpravy sídliště Jaselská

Aktuálně k 10.06.2020 - zahájení rekonstrukce ulic Jaselská a V Cestkách
V červnu 2020 zahajujeme rekonstrukci ulic Jaselská a V Cestkách (od budovy MŠ ke křížení s ulicí Čsl. armády). Konkrétně v ulici Jaselská dojde k rekonstrukci živičného povrchu vozovky, na jižní straně ulice bude na místě stávajícího chodníku vybudován nový parkovací pruh ze zasakovací dlažby a za ním nový chodník z betonové dlažby, zrekonstruován bude i chodník podél severní strany ulice. Součástí stavebních úprav je modernizace veřejného osvětlení. V ulici V Cestkách se úpravy dotknou úseku ulice od budovy MŠ až po křížení s ulicí Čsl. armády. Zrekonstruován bude živičný povrch vozovky, parkovací stání dostanou povrch ze zasakovací dlažby a chodník na východní straně ulice bude zrekonstruován z betonové dlažby. Rekonstrukce se týká i přístupů k MŠ a k bytovým domům č. 1241 a 1245. Koordinační výkres rekonstrukce je k nahlédnutí zde

Stavebník: Město Mnichovo Hradiště, kontakty: Ing. Miloš Krůfa, mobil 602 154 247, e-mail: rozvoj@mnhradiste.cz      
Zhotovitel stavby: Stavotrans s.r.o., Mnichovo Hradiště, kontakt: Stanislav Dumek, mobil 603 533 521, e-mail: stavotransmh@seznam.cz
Harmonogram: 
termín realizace 06/2020 - 11/2020, podrobný harmonogram zde

Součástí revitalizace sídliště je také řešení zeleně podle samostatného projektu, který je koordinován s rekonstrukcí uliční sítě. V ulicích Jaselská a V Cestkách byla počátkem tohoto roku odstraněna zeleň, která byla v kolizi se stavbou. Na podzim tohoto roku bude podél ulic vysázena zeleň nová. Konkrétně v ulici V Cestkách se bude jednat o javory a v ulici Jaselská o jeřáby. Podél ulice Jaselská bude osazeny lavičky a odpadkové koše.

 

Základní informace k revitalizaci sídliště Jaselská
Revitalizace sídliště Jaselská (prostoru vymezeného licemi V Cestkách, Jaselská, Čsl. armády a Víta Nejedlého) se připravuje od roku 2017. Prvním krokem bylo zpracování koncepčního dokumentu - územní studie, která slouží jako podklad pro rozhodování o úpravách této lokality. K jednání nad studií byli v průběhu zpracovávání dvakrát přizváni obyvatele sídliště, tak aby měli možnost předat architektům svá doporučení a připomínkovat koncept.
Ze studie vycházejí další zpracovávané projektové dokumentace, které detailně řeší komunikace, zeleň a další veřejná prostranství sídliště (vnitroblok). Přehled dílčích projektů 

1) Územní studie veřejných prostranství sídliště Jaselská - více informací zde. Pro základní přehled o navrhovaných úpravách doporučujeme soubor s názvem Hlavní výkres. 
2) Projekt rekonstrukce ulic Jaselská, V Cestkách a Čsl. Armády - více informací zde.
3) Projekt revitalizace zeleně - více informací zde. Jedná se o I. etapu, na kterou v budoucnu naváže II. etapa, která bude řešit především zeleň v ul. Čsl. Armády. 
 

Harmonogram
Postupnou úpravu sídliště předpokládáme v letech 2019-2023, a to v závislosti na financích získaných z dotací a schválených v rozpočtu města. Předpoklad je:

  • Ulice V Cestkách a Jaselská - rok 2020/2021
  • Ulice Csl. Armády a vnitroblok bytovek za Sokolovnou - rok 2021/2022
  • Parkoviště Jaselská - 2022 (v závislosti na schválení nového územního plánu)

V rámci rekonstrukce jednotlivých ulic bude řešena i zeleň a úpravy vnitřních částí sídliště. Harmongram bude postupně upřesňován. 

Stručný popis úprav
Rekonstrukce ulic.  U stávajících místních komunikací budou obnoveny povrchy - vozovky jsou navrženy z asfaltového betonu, dlážděné zpomalovací prahy budou provedeny z drobných žulových kostek, ostatní pojížděné plochy a chodníky jsou navrženy z betonové obdélníkové dlažby šedé barvy a jsou v maximální možné míře spádovány od zelených ploch. Dopravní režim bude v celé lokalitě řešen jako "zóna 30", vnitroblok za Sokolovnou je řešen jako obytná zóna.
Parkování. Navržena je úprava a rozšíření počtu parkovacích stání, přičemž parkovací plochy jsou doplněny o stromy a využívají zatravňovací dlažbu, tak aby se mohla vsakovat dešťová voda. Konkrétně se počítá s vybudováním příčných parkovacích stání po celém jižním a západním obvodu sídliště (ul. Čsl. armády a V Cestkách), zachováním a úpravou velkého parkoviště v Čsl. armády a rozšířením parkoviště v ul. Jaselská o pozemek nevyužívaného hřiště. Parkoviště bude sloužit i rodičům vozícím děti do MŠ. Nově je řešeno i parkování ve vnitrobloku bytovek v ul. Víta Nejedlého.  
Zeleň. Často zmiňovaným tématem sídliště byla zeleň - na jednu stranu obyvatelé oceňují vzrostlé stromy, na druhou stranu si stěžují na přerostlou a hustou zeleň často v blízkosti domů. Dendrologové proto odborně posoudili všechny stromy a keře na sídlišti a byl zpracován projekt na revitalizaci zeleně s cílem zvýšit její kvalitu a pestrost. Projekt navrhuje mimo jiné výsadbu nových listnatých stromů - podél silnic, na parkovištích i uvnitř sídliště (v první etapě více než 90 stromů), kompletní výměnu keřů a vytvoření trvalkových záhonků před jednotlivými bytovými domy. Zároveň ale předpokládá i kácení části stávajících stromů (z velké části jehličnanů) - ať už z důvodů špatného zdravotního stavu, provozní bezpečnosti, nevhodnosti výsadby nebo kolize se stavebními záměry. 
Veřejná prostranství uvnitř sídliště. Postupně budou odstraněny dnes už nevyužívané zpevněné plochy (zbytky klepadel, sušáků, pískovišť), budou vzniknou nová hřiště a plochy pro relaxaci. Zachována bude pěší prostupnosti sídliště a přibudou nová propojení pro chodce a cyklisty.