Stávající nosnou konstrukci zakrytí toku nedbalky v ulici Na Příkopech tvoří železobetonová deska, která není spojena se spodní stavbou výztuží a je pouze prostě uložena. Spodní stavbu tvoří tížná zeď z prostého betonu, lokálně dochází k degradaci betonu, tvoří se kaverny a opěry jsou provlhlé.

Oprava zakrytí toku spočívá v demolici stávající nosné konstrukce a spodní stavby včetně základů. Následně bude provedena výstavba nové spodní stavby a nosné konstrukce, která bude opatřena hydroizolací a novými konstrukčními vrstvami vozovky.

Harmonogram/etapizace

2019 – podání žádosti o stavební povolení 

2019–2022 – stavební řízení