Chodníky a uliční prostory ulic Boženy Němcové, Husova, Komenského, Mánesova, Přemyslova

Investiční záměr se týká oprav a vybudování nových částí chodníků, parkovacích stání, vyvolaných změn veřejného osvětlení, veřejné zeleně, zpomalovacích opatření na vozovce (zvýšené plochy křižovatek, zúžení, apod.), dopravního značení, mobiliáře ad. 

Záměr bude navazovat na opravy vodovodu, kanalizace a plynovodu v Husově a Přemyslově ulici a opravy povrchu vozovky, které zajistí správci sítí.

Důraz bude kladen na zpomalení provozu na komunikacích, doplnění veřejné zeleně a snížení množství dešťových vod, odváděných do jednotné kanalizace s využitím zelených ploch pro zasakování vody.

 

 

Harmonogram/etapizace

 

 

leden - červenec 2019 - geodetické práce, výběr zhotovitele projektové dokumentace, představení návrhu úprav, projednání s občany, schválení studie

srpen - prosinec 2019 - dokumentace pro stavební povolení 1. etapy (ul. Husova a Mánesova)

- obnova povrchu vozovek po opravách infrastruktury (není investiční akce města)

2021 - realizace 1. etapy stavby, dokončení povrchu vozovek v ulici Husova

2022 - dokumentace pro stavební povolení 2. etapy (ul. Komenského, Přemyslova a Boženy Němcové) a povolovací procesy, obnova vozovek v ulicích Komenského a B. Němcové po opravách technické infrastruktury

2023+ - realizace 2. etapy stavby

 

Kontaktní osoba

Místo

Mnichovo Hradiště, ulice Boženy Němcové, Husova, Komenského, Mánesova, Přemyslova

Rozpočet a financování

Rozpočet:

odhadované celkové náklady ... 20 mil. Kč

Husova ulice ... 5,6 mil. Kč

Financování:

Nadační fond ŠKODA AUTO ... 500 tis. Kč

Dodavatel

Projekční a inženýrská činnost:

Ing. Zdeněk Fiedler, ve spolupráci s Ing. arch. Lucií Pavlištíkovou (studio úl)

 

Realizace I. etapy - Husova ulice:

Metrostav Infrastructures, a.s.

Vazba na strategický plán

5.2.3. Revitalizace jednotlivých veřejných prostranství, 6.1.4. Snižování podílu nepropustných ploch vůči propustným, 7.2.2. Rekonstrukce dopravních komunikací v majetku města, 8.1.3. Zlepšování technického stavu infrastruktury pro pěší

Zapojení veřejnosti

Veřejnost byla zapojena do projednání studie úprav formou veřejných setkání s občany.