Obnova parku v ulici Jana Švermy

Cílem obnovy parku je vtáhnout do vzrostlé zeleně návštěvníky, zpříjemnit jim průchod nebo strávený čas. Proto budou vytvořeny klidové zóny s lavičkami, rozšířena bude cestní síť v parku. Návštěvníci si tak budou moci více vychutnat zeleň a přírodu.

Založení záhonů a výsadba stromů a keřů, převážně domácích druhů, by měla přispět k výraznému zvýšení druhové rozmanitosti nejen rostlinstva, ale také ostatních organismů. Druhová a barevnostní rozmanitost bylin, keřů a stromů s různou dobou květu vnese do parku barvy po většinu vegetačního období.

Navrhované úpravy parku zvýší jeho funkčnost a estetickou hodnotu. Zároveň se usnadní údržba vysazených i travnatých ploch jejich ucelením.

Harmonogram/etapizace

2019 – projektová dokumentace, povolovací řízení, podání žádosti o dotaci

podzim 2020 – předpokládané zahájení realizace (dle výsledku žádosti o dotaci)

Kontaktní osoba

Místo

Park v ulici Jana Švermy (u nádraží), Mnichovo Hradiště

Dodavatel

Bušim - péče o zeleň, s.r.o.

Vazba na strategický plán

5.4.2. Revitalizace vybraných parkových ploch a ploch zeleně, revitalizace a výsadba liniové zeleně, 5.2.3. Revitalizace jednotlivých veřejných prostranství