Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv.

Elektronická adresa elektronické podatelny

Případné další možnosti doručování datových zpráv, zejména prostřednictvím technického zařízení města Mnichovo Hradiště

Město Mnichovo Hradiště neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově městského úřadu.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

 • uznávaná elektronická značka
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor datové zprávy, kterou se potvrzuje doručení

Vase podani č. (identifikátor) bylo prijato dne RRR-MM-DD HH:MM:SS k dalsimu zpracovani.

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány pouze v následujících formátech:

 • formát *.html
 • formát *.doc
 • formát *.docx
 • formát *.rtf
 • formát *.xls
 • formát *.xlsx
 • formát *.pdf
 • formát *.txt
 • formát *.jpg

Velikost jedné zprávy včetně příloh je omezena na maximálně 8 MB.

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu* u přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

*Počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, nebo chybný formát zprávy, který může takovou škodu způsobit (viz §2 odst. 1 vyhlášky č. 496/2004 Sb.).

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@mnhradiste.cz, případně na poštovní adresu města Mnichovo Hradiště.

Aktuální seznam zaměstnanců městského úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný systémový certifikát k zabezpečení činnosti elektronické podatelny

 • Hoření Pavla - zařazený na odbor kancelář vedoucího úřadu

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

  Žádost o poskytnutí informace nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem (více informací ...)

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

  Podání (včetně stížností) podle zákona č. 500/2004 Sb. nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

  Podání lze v těchto případech učinit na adresu elektronické podatelny podatelna@mnhradiste.cz, prostřednictvím centrálního faxu na číslo 326 772 209 nebo veřejné datové sítě na adresu posta@mnhradiste.cz.

  Podání musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (více informací ...)

  Náležitosti podání podle § 37 zákona č. 500, správní řád, v platném znění

  Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle §19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

  Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.