Rozšíření kapacit mateřské školy v Mnichově Hradišti

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu mateřské školy v Mnichově Hradišti a reaguje na dlouhodobě vysoký počet dětí, které se kvůli tomu nedařilo do MŠ umístit. Díky projektu dojde k navýšení kapacity MŠ Jaselská o 28 míst. Celkově tak stoupne kapacita celé MŠ na 281 míst (z toho MŠ Jaselská na 132 míst). Rozšíření umožní dřívější zapojení rodičů do pracovního procesu.

Ke stávající budově školy bude přistavěna další třída (pavilonek), zároveň bude pořízeno vnitřní vybavení. Součástí projektu je i rekonstrukce již technicky nevyhovující kuchyně a úpravy venkovních prostor stávající školní zahrady - osazení herních prvků (obojí v souvislosti s navýšenou kapacitou).

Harmonogram/etapizace

Rekonstrukce kuchyně - proběhlo v roce 2017

  • únor - březen - výběrové řízení
  • duben - uzavření smlouvy s dodavatelem
  • květen - srpen - realizace

Stavba pavilonku - 2017/2018

  • zažádáno o změnu projektu, srpen 2017 - schválena žádost o změnu
  • podzim 2017 - výběr dodavatele
  • do 1. 9. 2018 - realizace

Registrační číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000502

Kontaktní osoba

Místo

Mnichovo Hradiště, MŠ Jaselská

Rozpočet a financování

Celková schválená výše způsobilých výdajů:
16 044 246,58 Kč


Celková výše dotace poskytnutá prostřednictvím IROP:
14 439 821,92 Kč (90 % způsobilých výdajů)
Přičemž je:
85% dotace ze strukturálního fondu ERDF
5 % dotace ze státního rozpočtu

Spoluúčast města: 1 604 424,66 Kč (10 % způsobilých výdajů)

 

 

Dodavatel

Rekonstrukce kuchyně: STAVBY NOHYNEK, s.r.o.

Přístavba pavilonu: Kasten, s.r.o.

Vazba na strategický plán

3.1.1. Zajištění základních kapacit MŠ a ZŠ odpovídajících současným i budoucím potřebám