Číslo aktivity Popis
A01-01 Přesun autobusového nádraží k nádraží ČD, vč. souvisejících opatření v dopravní obslužnosti
A01-02 Rekonstrukce Masarykova náměstí
A01-03 Revitalizace veřejných prostranství
A01-04 Rekonstrukce víceúčelového radničního bloku
A01-06 Podpora oprav a rekonstrukcí objektů v Městské památkové zóně
A02-01 Realizace protipovodňových opatření na Jizeře
A02-02 Dostavba sportovního areálu u Jizery
A02-04 Výstavba veřejného víceúčelového koupaliště
A03-01 Novostavba hřiště Jaselská
A03-02 Regenerace veřejných ploch sídliště Jaselská
A04-01 Rozvoj ploch pro bydlení (rodinné domy, bytové domy)
A04-02 Restrukturalizace municipálního bytového fondu (startovací byty, služební byty, sociální byty)
A04-03 Přístavba a rekonstrukce ZŠ Studentská
A04-04 Řešení systematické péče o veřejnou zeleň a městské lesy (včetně obnovy parků)
A04-05 Podpora / zavedení programů na úspory energie (městské objekty, školy, bytové domy …)
A04-06 Projekt ekologické enklávy Sychrov
A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí
A05-04 Koncepční řešení údržby místních komunikací
A05-05 Řešení dopravy v klidu a cyklodopravy
A05-06 Severní silniční obchvat města
A05-08 Koncepční řešení a podpora separace a využití odpadů (včetně systému využití biologicky rozložitelného odpadu)
A05-09 Výstavba a rekonstrukce kanalizace A
A06-01 Vytvoření zázemí pro řízení rozvoje cestovního ruchu v Mnichově Hradišti
A06-02 Rozvoj služeb cestovního ruchu, tvorba produktů cestovního ruchu
A06-03 Rozvoj aktivit a služeb MIC, municipální marketing
A07-01 Koncepční řízení rozvoje školství
A07-02 Zpracování a realizace komunitního plánu včetně koncepčního řízení
A07-03 Podpora poskytovatelů sociálních služeb chybějících ve městě
A07-04 Systém prevence a koncepční řešení stavu skupiny dětí s problémovým chováním
A07-05 Posílení významu Mnichova Hradiště jako regionálního centra

Vyřazené karty

Číslo aktivity Popis Důvod vyřazení
A01-05 Přestavba objektu školy na Masarykově nám. na městské muzeum V návrhovém období je aktivita prakticky nerealizovatelná.
A02-03 Úprava prostranství pro sportovní činnost a veřejné akce Konečné stanovisko ZM bylo negativní.
A05-02 Koncepční dopravní napojení průmyslových areálů Nezájem připojovaných subjektů o spolupráci, nevýhodné dotační podmínky.
A05-03 Rozvoj letiště Hoškovice Požadavek na zakonzervování současného stavu a požadavek obyvatel Hoškovic na změnu ÚP.
A05-07 Dopravní obslužnost Karta vyřazena již v r. 2010.
A05-10 Přestavba kotelny na objekt SDH Pominul důvod, pro který byla karta pořízena.
A07-06 VČ centrum Realizováno.
A07-07 Modernizace územní veřejné správy Pominul důvod, pro který byla karta pořízena.