Vážení přátelé Mnichova Hradiště,

děkuji Vám za otevřený dopis, který se týká tématu průmyslové zóny.

Předně bych rád konstatoval, že jsem rád, že v této věci máme stejný cíl, kterým je nastavení regulace průmyslové zóny a zamezení vzniku areálu takové velikosti a charakteru, jaký Vaše petice představila. Mohu Vás také ujistit, že Vámi představený areál nevznikne.

Záměr, o kterém píšete, měl být realizován na pozemcích vlastněných soukromými osobami a zdejší farností. Vlastníci se rozhodli svůj majetek využít dle platných zákonů a územního plánu a na realizaci záměru v podobách, v jakých jej pověřený investor představil, mají právo. Starosta i rada města však požadovali respektování dokumentu Zásady pro výstavbu v Mnichově Hradišti, schváleného zastupitelstvem města, a požadovali mimo jiné také výrazné zmenšení záměru, redukci objemu dopravy, výsadbu alejí, šetrné hospodaření s vodou či zelené střechy. Investor odmítl tyto požadavky města respektovat, rada města proto jednání o předloženém návrhu ukončila. Investor všechny své záměry zastavil.

Projekt areálu prezentovaný Vaší peticí, která, jak píšete, vychází z veřejně dostupných materiálů, byl investorem stažen již v roce 2018. To je zřejmé z veřejně přístupného státního informačního systému EIA (odkaz viz níže). Investor pochopil, že musí začít jednat se zástupci obce a záměr redukovat. Následně tedy předložil záměr nový, v němž již figurovaly haly menší – jedna z nich byla rozdělena na dvě. Tento záměr, počítající se čtyřmi menšími halami, jsem veřejně prezentoval na jednání zastupitelstva města 18. února 2019. Podklady k tomuto bodu jednání byly a stále jsou dostupné všem zastupitelům i veřejnosti (viz odkaz níže) a v průvodní zprávě je jasně popsané, o jaké dokumenty se jedná. V těchto materiálech je i aktualizovaná situace k jednání z února 2019. Člen petičního výboru, pan zastupitel Haas (ČSSD), a podporovatel petičního výboru, pan zastupitel Jirásek (ANO 2011), hlasovali PRO vzetí této zprávy na vědomí. Rovněž ve veřejném vyjádření rady města z 26. března 2019 je řečeno, že rada města odmítla areál v navrženém rozsahu a při navrženém způsobu využívání. Z výše uvedeného je zřejmé, že Vámi prezentovaný návrh byl již několik měsíců ve zjišťovacím řízení ukončen, a to v roce 2018.  Všechny další – redukované – varianty pak odmítla rada města v březnu 2019.

Na skutečnost, že petice uvádí informace o již staženém záměru, poukazují kromě starosty také všichni členové rady města. Věřím proto, že se jedná pouze o nedorozumění ze strany opozičních zastupitelů, kteří se v přípravě petice angažovali.

Současně bych chtěl říci, že nadále platí, že společným cílem vedení města i iniciátorů petice je regulace průmyslové zóny, ne spory mezi zástupci a reprezentanty politických uskupení. V posledních týdnech pracujeme na konkrétním postupu města v této věci, přičemž vycházíme z právních doporučení, abychom neohrozili město Mnichovo Hradiště.  Je před námi jemná práce, v níž se bude zásadně angažovat architekt města a tým odborníků, který právě architekt města sestavuje. Mimo jiné jsme do tohoto týmu přizvali architektku Ing.arch V. Šindlerovou, jejíž přednášku o průmyslových zónách uváděl v Mnichově Hradišti člen petičního výboru Václav Haas. Jak jsem již několikrát zmínil, náš cíl je společný. Proto doufám, že se do záležitosti, která má ve městě aktuálně nejvyšší prioritu, zapojí i tato odbornice, jejíž práci uznává a dává za vzor i člen petičního výboru.

Závěrem bych chtěl znovu konstatovat, že v nejbližší době budou vytvořeny scénáře regulace a vyhodnocena s nimi spojená právní rizika. Pokud nebude v zastupitelstvu města při rozhodování dosaženo většinové shody jak řešit budoucnost této části města, jsem připraven navrhnout zastupitelstvu vyhlášení místního referenda o všech rozvojových zónách v Mnichově Hradišti.

O vývoji nastavování regulace budeme, jako doposud, informovat na webu města, v Kamelotu či na jednání zastupitelstva.

Děkuji Vám za Vaši občanskou aktivitu a přeji vše dobré.

Ondřej Lochman,
starosta města

 

Odkazy:

Veřejně přístupný informační systém EIA: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2161

Podklady k jednání zastupitelstva: http://www.mnhradiste.cz/radnice/zastupitelstvo/zastupitele/podklady-na-jednani

Vyjádření rady města z 26. března 2019: http://www.mnhradiste.cz/radnice/komunikace-s-obcany/prumyslova-zona/vyjadreni-rady-mesta-k-rozvoji-v-prumyslove-zone-zameru-vgp-parku-mnichovo-hradiste-a-s