Rada města se rozhodla zastavit jednání o výstavbě průmyslově-logistického areálu VGP Park v Mnichově Hradišti. Starosta, místostarosta a radní města jednali intenzivně několik měsíců se společností VGP Park Mnichovo Hradiště a.s. o podobě záměru investora. Rada města jednala o redukci celkových ploch hal (především haly A a B), konečném využití hal, dopravním napojení celého areálu, respektování Zásad pro výstavu v Mnichově Hradišti, respektování návrhu architekta města. Ke shodě mezi radou města a investorem nedošlo. Záměr areálu považujeme za neúměrně rozsáhlý, investice do celkové infrastruktury za nedostatečné.

 

Rada města schválila na svém jednání dne 25.3.2019 následující usnesení:

  1. Rada města bere na vědomí aktuální informace ve věci jednání se společností VGP Park Mnichovo Hradiště a.s. a ukládá starostovi a místostarostovi města zveřejnit informace o aktuálním stavu jednání na webových stránkách města.
     
  2. Rada města zastavuje jednání se společností VGP Park Mnichovo Hradiště a.s z následujících důvodů:
  • Společnost neakceptovala podmínky rady města k maximální ochraně veřejného zájmu
  • Společnost neakceptovala Zásady pro výstavbu v Mnichově Hradišti schválené zastupitelstvem města 23.4.2018
  1. Rada města schvaluje následující postup ohledně prostoru rozvojové plochy pro průmyslovou zónu označenou v platném územním plánu P57Z:
  • V případě podání dalšího záměru podléhajícího zjišťovacímu řízení na posouzení vlivu záměru na životní prostředí v této ploše požaduje rada města předložení tohoto záměru.
  • V případě, že bude záměr svým rozsahem podobný záměru předloženému ve zprávě zastupitelstvu 25.2.2019 bude rada požadovat další posuzování záměru dle zákona, tedy tzv. EIA. Hlavní důraz musí být kladen na připojení areálu na městský obchvat (krajskou silnici II/268), dále důkladné prověření aspektů ochrany ovzduší, které mohu vést k redukci zastavěných ploch.

 

Rada města upozorňuje, že plocha dotčená návrhem společnosti VGP Park Mnichovo Hradiště a.s. je již od roku 1995 v územním plánu města Mnichovo Hradiště vymezená jako plocha určená pro průmysl a skladování. Toto využití bylo potvrzeno schváleným územním plánem v roce 2004 a převzato do návrhu nového územního plánu. Současný a budoucí území plán umožňuje vznik průmyslové zóny v této lokalitě. Úkolem současné rady města je tedy maximálně zmírnit dopady vzniku průmyslové zóny na dopravu a životní prostředí, a také ochránit město Mnichovo Hradiště před soudními spory, které mohou vést k finančním náhradám.

Rada města současně konstatuje, že nebude reagovat na útoky, manipulace a nepravdy, které se šíří zejména prostorem sociálních sítí, ale nejen zde. Vždy děláme maximum proto, abychom vyjednali ty nejlepší podmínky pro naše město v dané situaci. Stejně tomu bylo i v tomto případě, kdy občany ochránily Zásady pro výstavbu v Mnichově Hradišti schválené zastupitelstvem 23.4.2018. Jde nám o Hradiště, ne spory a šíření špíny jako z velké politiky v našem městě.

 

Rada Města Mnichovo Hradiště