V roce 2017 město začalo plánovat úpravy veřejných prostranství sídliště (prostor vymezený ulicemi V Cestkách, Jaselská, Čsl. armády a Víta Nejedlého). Nechalo proto zpracovat koncepční dokument - územní studii, která bude sloužit jako podklad pro rozhodování o úpravách této lokality. K jednání nad studií jsme v průběhu zpracovávání dvakrát přizvali obyvatele sídliště, tak aby měli možnost předat architektům svá doporučení a připomínkovat koncept.
 

ÚZEMNÍ STUDIE JE ZVEŘEJNĚNA ZDE. Pro základní přehled o navrhovaných úpravách doporučujeme soubor s názvem Hlavní výkres. 

 

Navrhované úpravy sídliště

Jakou proměnu studie přináší? Některým více diskutovaným tématům se věnujeme dále v článku. Pro seznámení se s detaily ale doporučujeme podívat se na dokument v elektronické podobě.
Architekti ve studii řeší zlepšení možností parkování na sídlišti. Navrhli úpravu a rozšíření počtu parkovacích stání, přičemž parkovací plochy doplňují o stromy a doporučují využít zatravňovací dlažbu, tak aby se mohla vsakovat dešťová voda. Konkrétně se ve studii počítá s vybudováním příčných parkovacích stání po celém jižním a západním obvodu sídliště (ul. Čsl. armády a V Cestkách), zachováním a úpravou velkého parkoviště v Čsl. armády a rozšířením parkoviště v ul. Jaselská o pozemek nevyužívaného hřiště. Parkoviště bude sloužit i rodičům vozícím děti do MŠ. Nově je řešeno i parkování ve vnitrobloku bytovek v ul. Víta Nejedlého.  V návaznosti na studii jsme již v letošním roce zadali zpracování projektové dokumentace rekonstrukce jednotlivých ulic sídliště, tak abychom v příštím roce měli vydané stavební povolení a mohli zahájit práce.
Často zmiňovaným tématem sídliště byla zeleň - na jednu stranu obyvatelé oceňují vzrostlé stromy, na druhou stranu si stěžují na přerostlou a hustou zeleň často v blízkosti domů. V návaznosti na studii proto dendrologové odborně posoudili všechny stromy a keře na sídlišti a byl zpracován projekt na revitalizaci zeleně s cílem zvýšit její kvalitu a pestrost. Projekt navrhuje mimo jiné výsadbu nových listnatých stromů - podél silnic, na parkovištích i uvnitř sídliště (v první etapě více než 90 stromů), kompletní výměnu keřů a vytvoření trvalkových záhonků před jednotlivými bytovými domy. Zároveň ale předpokládá i kácení vybraných stávajících stromů (z velké části jehličnanů) - ať už z důvodů špatného zdravotního stavu, provozní bezpečnosti, nevhodnosti výsadby nebo v souvislosti se stavebními záměry. 
Studie také počítá s obnovou vnitřní části sídliště - odstraněním dnes už nevyužívaných zpevněných ploch (zbytky klepadel, sušáků, pískovišť) a vyčleněním nových ploch, které mohou být využity například pro hřiště, relaxaci a trávení volného času. Zachována bude i pěší prostupnosti sídliště a přibudou i nová pěší propojení.
 

Co chceme řešit již v následujícím roce

Naplánované úpravy by neměly zůstat jen na papíře. Postupná rekonstrukce sídliště, doufejme, začne již v příštím roce - samozřejmě v závislosti na financích, které budou schváleny v rozpočtu města nebo získány v rámci dotací.
V roce 2019 by měla určitě proběhnout kompletní rekonstrukce ulice Jaselská, a to vzhledem k tomu, že bude prováděna výměna plynovodu. Koordinace obou stavebních akcí ušetří peníze a sníží zátěž pro obyvatele. Plánováno je rozšíření ulice, tak aby splňovala platné normy, rozšíření chodníků a vybudování zpomalovacích opatření, která zklidní dopravu. Rádi bychom také rekonstruovali k sídlišti přiléhající část ulice V Cestkách (chodníky, parkovací stání).
S největší pravděpodobností zahájíme také projekt revitalizace zeleně, na který máme již příslib dotace. Počítáme s tím, že před realizací ho ještě představíme veřejnosti. O jednotlivých připravovaných krocích budeme i nadále informovat.