Ukončené

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Sokolovská
Cílem projektu školy bylo zmodernizovat čtyři odborné učebny (učebny přírodopisu, matematiky, fyziky + chemie a jazykovou učebnu) a dohnat tak skluz z minulých let, kdy se infrastruktura učeben a jejich vybavení...
Revitalizace zeleně ve Veselé
Projekt řeší nevyhovující zdravotní stav a druhové složení stávajících dřevin v několika lokalitách v místní části Veselá. Naplánované úpravy povedou ke konzervování kvalitního základu veřejné zeleně, odstraněna bude mladší,...
Rekonstrukce podlah v pavilonu MŠ Mírová
Cílem projektu je výměna podlahové konstrukce v šatně, kanceláři, na chodbě a v ložnici pavilonu MŠ Mírová. 
Rekonstrukce podlah v herně a lehárně MŠ Veselá
Cílem projektu byla výměna podlahové konstrukce v herně a lehárně MŠ Veselá. 
Pořízení cisterny pro jednotku požární ochrany města
Cílem projektu bylo pořídit novou velkokapacitní cisternu, a tak zajistit připravenost a vybavenost jednotky požární ochrany města. Cisterna je zařazena do Integrovaného záchranného systému a slouží jako výjezdní...
Stavební úpravy Přestavlcké ulice
 Se stavem Přestavlcké ulice nebyli již dlouhodobě spokojeni její obyvatelé - trápily je chybějící chodníky a přechod pro chodce, úzká vozovka, kamiony. Zároveň její parametry nebyly vyhovující s ohledem na rozvíjející se...
Vybudování vodovodu v Dobré Vodě a Lhoticích
Projekt, jehož příprava začala již před několika lety, pomohl vyřešit dlouhodobé problémy se zásobováním kvalitní pitnou vodou, které obyvatele těchto dvou místních částí města trápí. K vodovodu je nově připojeno přes 50...
Vybavení dětského oddělení knihovny mobiliářem a vytvoření prostoru pro akce
Projekt reagoval na prostorové problémy a nevhodný nábytek v dětském oddělení knihovny, které  znemožňovaly realizaci vzdělávacích, kulturních či komunitních aktivit. Cílem bylo především nahradit nevyhovující nábytek...
Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
Záměrem projektu je rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o jeden stacionární kamerový bod a 1 mobilní kameru.Stacionární kamera bude umístěna ve Studentské ulici na zadní části budovy školy. Kamerový bod umožní...
Fitness park v areálu bývalého letního kina
V areálu bývalého letního kina byla budována venkovní posilovna. Umístěn zde je cvičící stroj kombinující twist, brusle a surf. Dalšími prvky jsou orbitrek či veslování, kombinované zdvihací a bench zařízení nebo šikmá lavice....
Územní studie veřejných prostranství Masarykova náměstí
 Cílem pořízení územní studie je podrobný návrh revitalizace centrálního prostoru města s kvalitnější prostorovou organizací a novou hierarchizací jeho jednotlivých částí. Územní studie stanoví detailní prostorové a funkční...
Vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Mnichovo Hradiště
Cílem projektu bylo pořídit vybavení a zařízení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Jedná se o vybavení, které jednotce buď zcela chybí, nebo je v dožívajícím stavu - tedy v první řadě o ochranné pomůcky, které jsou zcela...
Oprava chodníků v ulicích Sadová a Průběžná
Předmětem projektu je obnova betonových dlážděných chodníků včetně žulových obrubníků. Stará dlažba bude odstraněna a nahrazena dlažbou novou. Stávající žulové obrubníky budou vybourány a zpětně osazeny. V místě vjezdů a míst...
Oprava chodníků v ulicích Na Výsluní, Polní a Na Průhonu
Provedení oprav obrubníků a výměna dlažby chodníků v ulicích Na Výsluní, Polní a Na Průhonu. Oprava veřejného osvětlení. Práce proběhly od března do června 2018.
Modernizace sportoviště Nad parkem
Venkovní sportovní areál ležící mezi lesoparkem a ZŠ Studentská byl vybudován v letech 1950-1953 s parametry poplatnými době svého vzniku. V současnosti ho lze bez nadsázky označit jako zcela dožilý.Cílem projektu je kompletní...
Výměna inženýrských sítí a opravy komunikací v ulicích Studentská, S. K. Neumanna a Máchova
 V roce 2018 proběhla na výměně vodovodu, kanalizace a plynovodu v ulicích S. K. Neumanna a Studentská (v části od Máchovy ulice po náměstí) a výměna vodovodu v Máchově ulici. Po provedení těchto prací byly společným nákladem...
Oprava historického vstupu radnice
Cílem úprav je vrátit historickému vstupu do radnice, kterým procházejí hosté divadla nebo svatebčané, slavnostní a reprezentativní ráz.Stávající dveře budou nahrazeny novými z masivního dubu ošetřeného pouze lakováním. V obou...
Oprava fasády radnice
Novorenesanční radnice z konce 19. století tvoří právem jednu z dominant města, a to nejen díky svému atypickému umístění do středu centrálního náměstí. Na současném stavu její fasády se však podepsal jak zub času, tak...
Rozšíření kapacit mateřské školy v Mnichově Hradišti
Projekt řeší nedostatečnou kapacitu mateřské školy v Mnichově Hradišti a reaguje na dlouhodobě vysoký počet dětí, které se kvůli tomu nedařilo do MŠ umístit. Díky projektu dojde k navýšení kapacity MŠ Jaselská o 28 míst....
Odbahnění a oprava rybníka Přestavlky
Cílem projektu bylo odbahnění, oprava hráze, břehů a stavba nové výpusti největšího z nich (nachází se pod farmou Přestavlky). Oprava umožňuje plnit rybníku jeho hlavní funkce v krajině, kterou je zadržování vody. A samozřejmě...
Územní studie veřejných prostranství města Mnichovo Hradiště a jeho okolí
 Cílem projektu je pořízení dokumentu - základního koncepčního materiálu, který navrhuje hlavní zásady prostorového uspořádání, funkčního využití a provozních vztahů systému veřejných prostranství města Mnichovo Hradiště i...
Rekonstrukce "Klubu Sychrovák"
Na objektu č.p. 1 na Sychrově byly a jsou postupně prováděny stavební úpravy, které zajistí funkční a důstojné zázemí pro místní společenské aktivity.
Územní studie veřejných prostranství sídliště Jaselská
Cílem projektu je pořízení dokumentu, co by základního koncepčního materiálu, který navrhne hlavní zásady prostorového uspořádání, funkčního využití a provozních vztahů systému veřejného prostranství města Mnichovo Hradiště v...
Územní studie veřejných prostranství sídliště Poříčská
Cílem projektu je pořízení dokumentu, coby základního koncepčního materiálu, který navrhne hlavní zásady prostorového uspořádání, funkčního využití a provozních vztahů systému veřejného prostranství města Mnichovo Hradiště v...
Chodník ve Dnebohu
Výstavba nového chodníku včetně dešťové kanalizace ve Dnebohu směrem k Hoškovicím. Přeložka vedení elektrické energie, rozšíření veřejného osvětlení.
Obnova a údržba hasičské zbrojnice - Mnichovo Hradiště, část obce Sychrov
Předmětem projektu je obnova a údržba hasičské zbrojnice. Jedná se o přízemní objekt, který se skládá z garáže pro hasičské auto a skladu sloužícího jako dílna. V objektu jsou dožilá původní dřevěná okna, vstupní palubkové...
Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v ulici Jiráskova - II. etapa
Projekt navazuje na I. etapu rekonstrukce Jiráskovy ulice a řeší její druhou část v úseku od železničního přejezdu. Zde se nachází několik firem, penzion, obytné domy a zároveň zde mají sídlo veřejné instituce - Úřad práce,...
Osvětlení průchodu lesoparkem
Záměrem projektu bylo vybudovat veřejné osvětlení na dvou trasách v lesoparku s cílem zajistit bezpečný průchod touto lokalitou. Jedná se o tyto cesty: 1. z Máchovy ulice Studeným dolem (tzv. sáňkařská dráha) a dále spodní...
Revitalizace lesoparku Nad Jizerou I. etapa - zpřístupnění pěšinami
Projekt řeší obnovu cestní sítě a doplnění mobiláře v první části lesoparku (část vymezená přibližně ulicí Na Hradčanech a Studeným dolem). Stávající cesty nemají potřebný fyzický stav - jsou nezpevněné, úzké, krajnice...
Rekonstrukce bývalé hasičárny v Hoškovicích
Budova hasičské zbrojnice v Hoškovicích se dočkala rekonstrukce, která ji přeměnila v zázemí pro občanský a společenský život občanů této místní části. Kompletní rekonstrukce celého objektu mimo jiné zahrnovala nové stropy a...
Dřevěná pergola - venkovní učebna za 2. ZŠ
Za 2. ZŠ (Masarykovo náměstí) jsme vybudovali dřevěnou zastřešenou pergolu. Ta bude sloužit jako ochrana před sluníčkem pro děti využívající hřiště nebo jako venkovní učebna.
Zahradní altán/učebna v areálu pavilonu 1. ZŠ
Za budovou pavilonu 1. ZŠ (tzv. pavilon Chanos) jsme vybudovali dřevěný zastřešený altán - zahradní učebnu. Poskytne chybějící zázemí pro venkovní pobyt a výuku dětí.
Zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru křižovatky ulic Na Kamenci, Nezvalova a Na Salabce
Projektový záměr vzešel z častých stížností a požadavků obyvatel na nemožnost bezpečného a bezbariérového přístupu ze sídliště Na Salabce – Nezvalova – Sukova do ulice Na Kamenci. Navrhované opatření řeší kritické místo pro...
Úprava pláže u Jizery
Cílem projektu je úprava prostranství u Jizery, tak aby nabízelo lepší podmínky pro koupání a relaxaci. Limitem je skutečnost, že území se nachází v záplavové zóně. Úpravy vycházejí především z návrhů, které vzešly na setkání...
Soused je ten, koho znám
 Mezinárodní projekt "Soused je ten, koho znám" probíhal v Mnichově Hradišti a jeho cílem bylo propojit obyvatele tří mět - Mnichova Hradiště, Erzhausenu (Německo) a Chojnówa (Polsko). Hlavní část projektu se odehrála ve dnech...
Strategický plán - budoucnost Mnichova Hradiště
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ NA OBDOBÍ 2016 – 2026 schválen zastupitelstvem města dne 12. 9. 2016, číslo usnesení 94Strategický plán (ke stažení) Přílohy strategického plánu (ke stažení) Akční plán...
Rekonstrukce Jiráskovy ulice
Snížení energetické náročnosti MŠ Veselá
Snížení energetické náročnosti ZŠ Sokolovská Mnichovo Hradiště
Víceúčelové hřiště u budovy ZŠ na Masarykově náměstí č.p. 244
Kanalizace Veselá
Aktuální informace o přípravě a realizaci stavby kanalizace v místní části Veselá.Na základě usnesení rady města č. 277 ze dne 06.06.2016 se zvyšuje cena stočného u splaškové kanalizace ve Veselé z částky 42,21 Kč/m3 na 45,01...