Ukončené

Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v ulici Jiráskova - II. etapa
Projekt navazuje na I. etapu rekonstrukce Jiráskovy ulice a řeší její druhou část v úseku od železničního přejezdu. Zde se nachází několik firem, penzion, obytné domy a zároveň zde mají sídlo veřejné instituce - Úřad práce,...
Chodník ve Dnebohu
Výstavba nového chodníku včetně dešťové kanalizace ve Dnebohu směrem k Hoškovicím. Přeložka vedení elektrické energie, rozšíření veřejného osvětlení.
Osvětlení průchodu lesoparkem
Záměrem projektu bylo vybudovat veřejné osvětlení na dvou trasách v lesoparku s cílem zajistit bezpečný průchod touto lokalitou. Jedná se o tyto cesty: 1. z Máchovy ulice Studeným dolem (tzv. sáňkařská dráha) a dále spodní...
Oprava fasády radnice
Novorenesanční radnice z konce 19. století tvoří právem jednu z dominant města, a to nejen díky svému atypickému umístění do středu centrálního náměstí. Na současném stavu její fasády se však podepsal jak zub času, tak...
Územní studie veřejných prostranství Masarykova náměstí
 Cílem pořízení územní studie je podrobný návrh revitalizace centrálního prostoru města s kvalitnější prostorovou organizací a novou hierarchizací jeho jednotlivých částí. Územní studie stanoví detailní prostorové a funkční...
Revitalizace lesoparku Nad Jizerou I. etapa - zpřístupnění pěšinami
Projekt řeší obnovu cestní sítě a doplnění mobiláře v první části lesoparku (část vymezená přibližně ulicí Na Hradčanech a Studeným dolem). Stávající cesty nemají potřebný fyzický stav - jsou nezpevněné, úzké, krajnice...
Rekonstrukce bývalé hasičárny v Hoškovicích
Budova hasičské zbrojnice v Hoškovicích se dočkala rekonstrukce, která ji přeměnila v zázemí pro občanský a společenský život občanů této místní části. Kompletní rekonstrukce celého objektu mimo jiné zahrnovala nové stropy a...
Dřevěná pergola - venkovní učebna za 2. ZŠ
Za 2. ZŠ (Masarykovo náměstí) jsme vybudovali dřevěnou zastřešenou pergolu. Ta bude sloužit jako ochrana před sluníčkem pro děti využívající hřiště nebo jako venkovní učebna.
Zahradní altán/učebna v areálu pavilonu 1. ZŠ
Za budovou pavilonu 1. ZŠ (tzv. pavilon Chanos) jsme vybudovali dřevěný zastřešený altán - zahradní učebnu. Poskytne chybějící zázemí pro venkovní pobyt a výuku dětí.
Oprava chodníků v ulicích Sadová a Průběžná
Předmětem projektu je obnova betonových dlážděných chodníků včetně žulových obrubníků. Stará dlažba bude odstraněna a nahrazena dlažbou novou. Stávající žulové obrubníky budou vybourány a zpětně osazeny. V místě vjezdů a míst...
Zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru křižovatky ulic Na Kamenci, Nezvalova a Na Salabce
Projektový záměr vzešel z častých stížností a požadavků obyvatel na nemožnost bezpečného a bezbariérového přístupu ze sídliště Na Salabce – Nezvalova – Sukova do ulice Na Kamenci. Navrhované opatření řeší kritické místo pro...
Úprava pláže u Jizery
Cílem projektu je úprava prostranství u Jizery, tak aby nabízelo lepší podmínky pro koupání a relaxaci. Limitem je skutečnost, že území se nachází v záplavové zóně. Úpravy vycházejí především z návrhů, které vzešly na setkání...
Soused je ten, koho znám
 Mezinárodní projekt "Soused je ten, koho znám" probíhal v Mnichově Hradišti a jeho cílem bylo propojit obyvatele tří mět - Mnichova Hradiště, Erzhausenu (Německo) a Chojnówa (Polsko). Hlavní část projektu se odehrála ve dnech...
Strategický plán - budoucnost Mnichova Hradiště
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ NA OBDOBÍ 2016 – 2026 schválen zastupitelstvem města dne 12. 9. 2016, číslo usnesení 94Strategický plán (ke stažení) Přílohy strategického plánu (ke stažení) Akční plán...
Kanalizace Veselá
Aktuální informace o přípravě a realizaci stavby kanalizace v místní části Veselá.Na základě usnesení rady města č. 277 ze dne 06.06.2016 se zvyšuje cena stočného u splaškové kanalizace ve Veselé z částky 42,21 Kč/m3 na 45,01...
Rekonstrukce Jiráskovy ulice
Aktuální informace o přípravě a realizaci rekostrukce Jiráskovy ulice v Mnichově Hradišti.
Oprava chodníků a dopravní opatření v ulici Na Kamenci
Aktualizace k 19.12.2015 V 51. týdnu byla zakázka ukončena. Celková cena zakázky činí 599.386 Kč včetně DPH. V jarních měsících bude doplněno vodorovné zančení přechodů a upraveny povrchy živičných výsprav...
Snížení energetické náročnosti MŠ Veselá
V objektu mateřské a základní školy dojde ke kompletnímu zateplení obvodových stěn. Na základě mykologického a statického posudku dojde k demontáži stropní konstrukce nad II.N.P., výměně napadených prvků krovu a doplnění...
Snížení energetické náročnosti ZŠ Sokolovská Mnichovo Hradiště
Šatnový krček a nový objekt základní školy Sokolovská ulice č.p. 254 bude kompletně včetně základových pasů zateplen. Stávající střešní konstrukce bude rovněž zateplena a opatřena novou hydroizolační fólií z PVC. Na realizaci...
Víceúčelové hřiště u budovy ZŠ na Masarykově náměstí č.p. 244
Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 obdržela dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence ve výši...
Zapojení veřejnosti do zpracování strategického plánu
Jak se při zpracování strategického plánu postupovalo? Postup prací můžete sledovat na grafickém znázornění průběhu zpracování plánu. Koordinační tým Zpracovávání plánu řídil tzv. koordinační tým, který byl složení se...