Ukončené

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
Záměrem projektu je rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o jeden stacionární kamerový bod a 1 mobilní kameru.Stacionární kamera bude umístěna ve Studentské ulici na zadní části budovy školy. Kamerový bod umožní...
Rozšíření kapacit mateřské školy v Mnichově Hradišti
Projekt řeší nedostatečnou kapacitu mateřské školy v Mnichově Hradišti a reaguje na dlouhodobě vysoký počet dětí, které se kvůli tomu nedařilo do MŠ umístit. Díky projektu dojde k navýšení kapacity MŠ Jaselská o 28 míst....
Modernizace sportoviště Nad parkem
Venkovní sportovní areál ležící mezi lesoparkem a ZŠ Studentská byl vybudován v letech 1950-1953 s parametry poplatnými době svého vzniku. V současnosti ho lze bez nadsázky označit jako zcela dožilý.Cílem projektu je kompletní...
Oprava historického vstupu radnice
Cílem úprav je vrátit historickému vstupu do radnice, kterým procházejí hosté divadla nebo svatebčané, slavnostní a reprezentativní ráz.Stávající dveře budou nahrazeny novými z masivního dubu ošetřeného pouze lakováním. V obou...
Fitness park v areálu bývalého letního kina
V areálu bývalého letního kina je budována venkovní posilovna. Umístěn zde bude cvičící stroj kombinující twist, brusle a surf. Dalšími prvky jsou orbitrek či veslování, kombinované zdvihací a bench zařízení nebo šikmá lavice....
Územní studie veřejných prostranství města Mnichovo Hradiště a jeho okolí
 Cílem projektu je pořízení dokumentu - základního koncepčního materiálu, který navrhuje hlavní zásady prostorového uspořádání, funkčního využití a provozních vztahů systému veřejných prostranství města Mnichovo Hradiště i...
Oprava chodníků v ulicích Na Výsluní, Polní a Na Průhonu
Provedení oprav obrubníků a výměna dlažby chodníků v ulicích Na Výsluní, Polní a Na Průhonu. Oprava veřejného osvětlení. Práce byly zahájeny 19.3.2018. Dokončení prací se předpokládá v polovině července.
Rekonstrukce "Klubu Sychrovák"
Na objektu č.p. 1 na Sychrově byly a jsou postupně prováděny stavební úpravy, které zajistí funkční a důstojné zázemí pro místní společenské aktivity.
Územní studie veřejných prostranství sídliště Jaselská
Cílem projektu je pořízení dokumentu, co by základního koncepčního materiálu, který navrhne hlavní zásady prostorového uspořádání, funkčního využití a provozních vztahů systému veřejného prostranství města Mnichovo Hradiště v...
Územní studie veřejných prostranství sídliště Poříčská
Cílem projektu je pořízení dokumentu, coby základního koncepčního materiálu, který navrhne hlavní zásady prostorového uspořádání, funkčního využití a provozních vztahů systému veřejného prostranství města Mnichovo Hradiště v...
Chodník ve Dnebohu
Výstavba nového chodníku včetně dešťové kanalizace ve Dnebohu směrem k Hoškovicím. Přeložka vedení elektrické energie, rozšíření veřejného osvětlení.
Oprava chodníků v ulicích Sadová a Průběžná
Předmětem projektu je obnova betonových dlážděných chodníků včetně žulových obrubníků. Stará dlažba bude odstraněna a nahrazena dlažbou novou. Stávající žulové obrubníky budou vybourány a zpětně osazeny. V místě vjezdů a míst...
Obnova a údržba hasičské zbrojnice - Mnichovo Hradiště, část obce Sychrov
Předmětem projektu je obnova a údržba hasičské zbrojnice. Jedná se o přízemní objekt, který se skládá z garáže pro hasičské auto a skladu sloužícího jako dílna. V objektu jsou dožilá původní dřevěná okna, vstupní palubkové...
Oprava fasády radnice
Novorenesanční radnice z konce 19. století tvoří právem jednu z dominant města, a to nejen díky svému atypickému umístění do středu centrálního náměstí. Na současném stavu její fasády se však podepsal jak zub času, tak...
Odbahnění a oprava rybníka Přestavlky
Chodíte-li rádi okolní krajinou, určitě víte, kde jsou Přestavlcké rybníky.  Záměrem projektu je odbahnění, oprava hráze, břehů a stavba nové výpusti největšího z nich (nachází se pod farmou Přestavlky). Oprava umožní plnit...
Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v ulici Jiráskova - II. etapa
Projekt navazuje na I. etapu rekonstrukce Jiráskovy ulice a řeší její druhou část v úseku od železničního přejezdu. Zde se nachází několik firem, penzion, obytné domy a zároveň zde mají sídlo veřejné instituce - Úřad práce,...
Osvětlení průchodu lesoparkem
Záměrem projektu bylo vybudovat veřejné osvětlení na dvou trasách v lesoparku s cílem zajistit bezpečný průchod touto lokalitou. Jedná se o tyto cesty: 1. z Máchovy ulice Studeným dolem (tzv. sáňkařská dráha) a dále spodní...
Územní studie veřejných prostranství Masarykova náměstí
 Cílem pořízení územní studie je podrobný návrh revitalizace centrálního prostoru města s kvalitnější prostorovou organizací a novou hierarchizací jeho jednotlivých částí. Územní studie stanoví detailní prostorové a funkční...
Revitalizace lesoparku Nad Jizerou I. etapa - zpřístupnění pěšinami
Projekt řeší obnovu cestní sítě a doplnění mobiláře v první části lesoparku (část vymezená přibližně ulicí Na Hradčanech a Studeným dolem). Stávající cesty nemají potřebný fyzický stav - jsou nezpevněné, úzké, krajnice...
Rekonstrukce bývalé hasičárny v Hoškovicích
Budova hasičské zbrojnice v Hoškovicích se dočkala rekonstrukce, která ji přeměnila v zázemí pro občanský a společenský život občanů této místní části. Kompletní rekonstrukce celého objektu mimo jiné zahrnovala nové stropy a...
Dřevěná pergola - venkovní učebna za 2. ZŠ
Za 2. ZŠ (Masarykovo náměstí) jsme vybudovali dřevěnou zastřešenou pergolu. Ta bude sloužit jako ochrana před sluníčkem pro děti využívající hřiště nebo jako venkovní učebna.
Zahradní altán/učebna v areálu pavilonu 1. ZŠ
Za budovou pavilonu 1. ZŠ (tzv. pavilon Chanos) jsme vybudovali dřevěný zastřešený altán - zahradní učebnu. Poskytne chybějící zázemí pro venkovní pobyt a výuku dětí.
Zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru křižovatky ulic Na Kamenci, Nezvalova a Na Salabce
Projektový záměr vzešel z častých stížností a požadavků obyvatel na nemožnost bezpečného a bezbariérového přístupu ze sídliště Na Salabce – Nezvalova – Sukova do ulice Na Kamenci. Navrhované opatření řeší kritické místo pro...
Úprava pláže u Jizery
Cílem projektu je úprava prostranství u Jizery, tak aby nabízelo lepší podmínky pro koupání a relaxaci. Limitem je skutečnost, že území se nachází v záplavové zóně. Úpravy vycházejí především z návrhů, které vzešly na setkání...
Soused je ten, koho znám
 Mezinárodní projekt "Soused je ten, koho znám" probíhal v Mnichově Hradišti a jeho cílem bylo propojit obyvatele tří mět - Mnichova Hradiště, Erzhausenu (Německo) a Chojnówa (Polsko). Hlavní část projektu se odehrála ve dnech...
Strategický plán - budoucnost Mnichova Hradiště
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ NA OBDOBÍ 2016 – 2026 schválen zastupitelstvem města dne 12. 9. 2016, číslo usnesení 94Strategický plán (ke stažení) Přílohy strategického plánu (ke stažení) Akční plán...
Kanalizace Veselá
Aktuální informace o přípravě a realizaci stavby kanalizace v místní části Veselá.Na základě usnesení rady města č. 277 ze dne 06.06.2016 se zvyšuje cena stočného u splaškové kanalizace ve Veselé z částky 42,21 Kč/m3 na 45,01...
Rekonstrukce Jiráskovy ulice
Aktuální informace o přípravě a realizaci rekostrukce Jiráskovy ulice v Mnichově Hradišti.
Oprava chodníků a dopravní opatření v ulici Na Kamenci
Aktualizace k 19.12.2015 V 51. týdnu byla zakázka ukončena. Celková cena zakázky činí 599.386 Kč včetně DPH. V jarních měsících bude doplněno vodorovné zančení přechodů a upraveny povrchy živičných výsprav...
Snížení energetické náročnosti MŠ Veselá
V objektu mateřské a základní školy dojde ke kompletnímu zateplení obvodových stěn. Na základě mykologického a statického posudku dojde k demontáži stropní konstrukce nad II.N.P., výměně napadených prvků krovu a doplnění...
Snížení energetické náročnosti ZŠ Sokolovská Mnichovo Hradiště
Šatnový krček a nový objekt základní školy Sokolovská ulice č.p. 254 bude kompletně včetně základových pasů zateplen. Stávající střešní konstrukce bude rovněž zateplena a opatřena novou hydroizolační fólií z PVC. Na realizaci...
Víceúčelové hřiště u budovy ZŠ na Masarykově náměstí č.p. 244
Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 obdržela dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence ve výši...
Zapojení veřejnosti do zpracování strategického plánu
Jak se při zpracování strategického plánu postupovalo? Postup prací můžete sledovat na grafickém znázornění průběhu zpracování plánu. Koordinační tým Zpracovávání plánu řídil tzv. koordinační tým, který byl složení se...