Volby do zastupitelstev krajů se z rozhodnutí prezidenta republiky (sbírka zákonů č. 169/2020 ze dne 15. 4. 2020) uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020.


Kontaktní osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb za Městský úřad Mnichovo Hradiště: Bc. Marcela Dražilová, kancelář č. 12 – budova radnice, tel.č.: 326 776 730, 725 944 680, e-mail: marcela.drazilova@mnhradiste.cz

DNY VOLEB:

V první den voleb – v pátek 2. 10. 2020 – proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den voleb – v sobotu 3. 10. 2020 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Sčítání hlasů proběhne v sobotu 3. 10. 2020 ihned po uzavření volebních místností.

Každý volič může v týchž volbách hlasovat pouze jednou.

Volič je povinen mít při vstupu do volební místnosti zakryté dýchací cesty ochrannou rouškou nebo šátkem či šálou.

KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit na území České republiky do zastupitelstev krajů má každý státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 3. 10. 2020, dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Středočeského kraje.

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev krajů je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu) a zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 30. 9. 2020, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.

VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU:

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Masarykovo náměstí čp. 1, Mnichovo Hradiště) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku

č. 2 – KLUB s.r.o., Masarykovo náměstí 299, Mnichovo Hradiště.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz.

Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 30. 9. 2020 do 16:00 hod.

Žádost (viz formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 25. 9. 2020 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta - nutno mít označenou schránku), případně může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (viz formulář níže).

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny (tzn., že občan Mnichova Hradiště a jeho místních částí, může s voličským průkazem volit v kterémkoliv volebním okrsku v rámci Středočeského kraji).

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do zastupitelstev krajů není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ:

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení, kde nemá volič trvalý pobyt ve volebním okrsku daného zařízení, může volič hlasovat pouze na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem (viz kapitola Voličské průkazy).

Hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: marcela.drazilova@mnhradiste.cz, případně hlásit na tel.: 326 776 730, 725 944 680, (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:

Po obdržení sady hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit přednostní hlasy. Jiné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Do Zastupitelstva Středočeského kraje budou voliči vybírat z 16 zaregistrovaných kandidátních listin politických stran, politických hnutí a koalic. Rozhodnutí o registraci a registr kandidátů naleznete na webových stránkách KÚ.

HLASOVACÍ LÍSTKY:

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 29. 9. 2020, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

Další informace naleznete na stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje a také na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Přílohy:

Informace pro voliče -pro volby do zastupitelstev krajů 2020

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc k převzetí voličského průkazu

Vyhlášení voleb - sbírka zákonů 169/2020

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

Zákon č. 350/2020, Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020