Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl prezidentem republiky vyhlášen na pátek 8. října (14 - 22 h) a sobotu 9. října (8 - 14 h).

 

Kontaktní osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb za Městský úřad Mnichovo Hradiště: Bc. Marcela Dražilová, kancelář č. 12 – budova radnice, tel.č.: 326 776 730, 725 944 680, e-mail: marcela.drazilova@mnhradiste.cz

 

VÝZVA K OVĚŘENÍ PLATNOSTI OP:

V souvislosti s účinností nového zákona č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, již není možné vydávat OP s omezenou platností na 1 měsíc pro výkon volebního práva. Z uvedeného důvodu vyzýváme občany, kteří mají zájem hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny, aby si včas zkontrolovali platnost OP a případně v dostatečném předstihu podali žádost o nový OP. Volič je povinen ve volební místnosti předložit PLATNÝ OP nebo PLATNÝ cestovní pas k prokázání totožnosti.

KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit na území České republiky má každý státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 9. 10. 2021, dosáhl věku nejméně 18 let.

Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán ve stálém  seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 6. 10. 2021, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.

 

VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU:

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Masarykovo náměstí čp. 1, Mnichovo Hradiště) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku

č. 2 – Komunitní centrum, Mírová 1616, Mnichovo Hradiště.
 

UPOZORNĚNÍ: ZMĚNA SÍDLA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI:

Volební místnost v okrsku č. 2 se přesouvá z důvodu rekonstrukce objektu KLUBU, Masarykovo náměstí 299, Mnichovo Hradiště do objektu Komunitního centra, Mírová 1616, Mnichovo Hradiště.

 

VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ:

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště za splnění podmínek zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, a to:

a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže z důvodů, že je ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů před volbami (tj. 1. října 2021 do 14:00 hod) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).

b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt (viz kapitola Voličské průkazy níže).

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: marcela.drazilova@mnhradiste.cz, případně hlásit na tel.: 326 776 730, 725 944 680, (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 23. 9. 2021.

Volič může požádat osobně u úřadu, který vede stálý seznam voličů, nejpozději do středy 6. 10. 2021 do 16:00 hod. Žádost o voličský průkaz můžete podat v kanceláři č. 52 v přízemí budovy městského úřadu

Žádost (viz formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději do pátku 1. 10. 2021 do 16:00 hod. Za ověření podpisu se nevybírá správní poplatek.

Voličský průkaz může být zaslán na uvedenou adresu (do vlastních rukou výhradně adresáta), případně průkaz může převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. (viz formulář níže).

V případě volby s voličským průkazem, vybírá volič z kandidátů uvedených na hlasovacím lístků příslušného kraje, na jehož území se voleb účastní.

 

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možno hlasovat i v zahraničí na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách MV ČR.

 

INFORMACE PRO VOLIČE V KARANTÉNĚ/IZOLACI Z důvodu onemocnění COVID – 19

Vzhledem k tomu, že ke dni 15. září 2021 trval stav pandemické pohotovosti, bude pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 možné využít zvláštní způsoby hlasování.

Pro výše uvedenou skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

  • Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu 6. října od 8 do 17 hodin.
  • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka 7. října od 8 hodin do pátku 8. října do 18 hodin.
  •  Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 7. října do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat od pátku 8. října od 8 hodin do soboty 9. října do 14 hodin.
  •  Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat v rámci jednotlivých krajů speciální hlasovací komise složené ze tří osob jmenovaných ředitelem příslušného krajského úřadu; také sčítání takto odevzdaných hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu. Umístění volebních stanovišť a kontakty na krajské úřady pro zažádání o zvláštní přenosnou volební schránku zveřejní krajské úřady 15 (umístění), resp. 10 (kontakty) dní před prvním dnem voleb. Uvedené informace budou též zveřejněny na webových stránkách MV.

 

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:

Po obdržení sady hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit přednostní hlasy. Jiné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Do Poslanecké sněmovny budou voliči ve Středočeském kraji vybírat z 18 zaregistrovaných kandidátních listin politických stran, politických hnutí a koalic. Seznam politických stran, politických hnutí a koalic je zveřejněn na webových stránkách KÚ.

 

HLASOVACÍ LÍSTKY:

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 5.10.2021, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

 

Další informace naleznete na stránkách

Krajského úřadu Středočeského kraje a také na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Vyhlášení voleb - sbírka zákonů 

Stanovení počtů členů OVK a sídel OVK

Žádost o vydání VP volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Plná moc k převzetí voličského průkazu - Parlament 2021