Dle § 14e odst. 3) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla ve volebním kraji zaregistrována (dále jen volební subjekt), delegovat nejpozději 30 dnů před dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise (dále jen OVK). Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená místa.


Delegace se provede doručením seznamu, který volební subjekt buď zašle v listinné nebo elektronické podobě (prostřednictvím DS zmocněnce, nebo emailem, který je opatřený zaručeným elektronickým podpisem zmocněnce), nebo jej doručí osobně.

Delegace musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 20. 9. 2017 do 16:00 hod. Vzor delegace naleznete níže.

SEZNAM / DELEGACE:
Seznam dle § 14e odst. 4) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR musí obsahovat:

jméno a příjmení delegovaného

datum narození delegovaného

adresa místa trvalého pobytu/ID datové schránky delegovaného

jméno a příjmení zmocněnce, která delegaci podává

podpis zmocněnce volebního subjektu


dalšími doporučenými údaji jsou:

telefonní číslo delegovaného

doručovací adresa delegovaného

email delegovaného

údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen

Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK).

Doručení delegace starostovi obce:

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě (podepsán buď uznávaným elektronickým podpisem, nebo doručen prostřednictvím datové schránky zmocněnce); o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí.

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Státní občan, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky.

1. ZASEDÁNÍ OVK:
Upozorňujeme, že účast na 1. zasedání OVK je povinná a účast na zasedání je nezastupitelná.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce městského úřadu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.


Termíny 1. zasedání OVK pro město Mnichovo Hradiště:
26. 9. 2017 ve 13:00 hod. pro OVK č. 1-11

Místo konání 1. zasedání OVK:
Kino SATURN, Jana Švermy 897, Mnichovo Hradiště

ODMĚNA ČLENA OVK:

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda 1600,- Kč
Zapisovatel 1500,- Kč
Člen 1300,- Kč

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč/hod., nejvýše však 340,- Kč/den.
Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní. Ke konci roku 2017 bude členům OVK vydáno potvrzení o zdanitelných příjmech.
V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

Informace, případně možnost konzultace a kontroly seznamu delegovaných členů do OVK:
Bc. Marcela Dražilová, tel.: 326 776 730, mob.: 725 944 680, e-mail: marcela.drazilova@mnhradiste.cz

Vzor delegace

Stanovení počtu členů OVK a sídel OVK