Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání

textová část

grafická část

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

zadání schváleno 29.10.2012 usnesením ZaMě č. 99

projednává se návrh
oznámení o konání veřejného projednání