Vážení signatáři petice „STOP logistickým gigantům v Mnichově Hradišti“,

rádi bychom Vás informovali, že Rada města 12. 8. projednala Vaši petici a pověřila nás, abychom Vás seznámili se závěry, k nimž dospěla.

Úvodem si dovolíme stručně shrnout obsah petice: Jakožto signatáři petice:

1. odmítáte záměr výstavby logistického parku VGP Park Mnichovo Hradiště,

2. požadujete vydání územního opatření o stavební uzávěře a

3. požadujete takovou úpravu návrhu územního plánu, která v rozvojové ploše VL82 (P57Z) povede k trvalému zamezení výstavby areálů podobného rozsahu a charakteru jako VGP Park Mnichovo Hradiště.

 

K jednotlivým bodům petice se Rada města postavila následujícím způsobem:

1. Rada konstatovala, že v rozvojové ploše VL82 (P57Z) se výstavba žádného logistického areálu nepřipravuje, přesněji že zde není vedeno žádné stavební řízení. Záměr postavit zde tři velké logistické haly investor ukončil již 4. prosince 2018 s tím, že v tomto rozsahu záměru nebude pokračovat, jak plyne i z informací veřejně přístupného portálu CENIA[i]. Dále investor oslovil radu města k jednání nad zredukovaným záměrem, ani s tím však Rada nesouhlasila, neboť investor nadále nerespektoval Zásady pro výstavbu v Mnichově Hradišti ani požadavek města na další výraznou redukci areálu. Na svém zasedání 25. 3. 2019 se proto Rada rozhodla jednání o výstavbě průmyslově-logistického areálu na tomto území ukončit [ii] a na zasedání 3. dubna 2019 rozhodla nevydat investorovi souhlas s věcnými břemeny. V rozvojové ploše VL82 (P57Z) tedy není vedeno žádné nové územní nebo stavební řízení k žádosti společnosti VGP a všechny dosavadní záměry byly v řízení k žádosti zastaveny nebo investorem staženy.

 

2. Rada znovu zvážila možnost vydání územního opatření o stavební uzávěře v rozvojové ploše VL82 (P57Z). Rozhodla se tohoto nástroje nevyužít, a to především proto, že jde o opatření jen krátkodobé, trvající řádově měsíce, do vydání nového územního plánu. Rada preferuje řešení systematické a trvalé, formou úpravy územního plánu. Současně je zřejmé, že stavební uzávěra není nutná, protože i bez tohoto opatření investor svůj záměr zastavil. Rada při svém rozhodování vzala v potaz také stanovisko právních kanceláří, které tento krok (stavební uzávěru) v současné situaci nedoporučily. Nevyloučila však, že by územní opatření o stavební uzávěře vydala, pokud by se to v budoucnosti ukázalo jako nezbytné.

3. Rada konstatovala, že nový architekt města MgA. Jan Světlík byl již 2. května pověřen, aby navrhl takovou regulaci rozvojové plochy VL82 (P57Z), která by zde vyloučila vznik podobně rozsáhlých čistě logistických areálů[iii]. Za účelem přísnější regulace vznikla pod vedením architekta města pracovní skupina. Ta se kromě regulace rozvojové plochy VL82 (P57Z), které se týká Vaše petice, zabývá také systematickou regulací ostatních rozvojových ploch v katastru města. Členkou tohoto odborného týmu je i architektka Ing. arch V. Šindlerová, jejíž přednášku o průmyslových zónách uváděl v Mnichově Hradišti člen petičního výboru Václav Haas. Členy petičního výboru jsme opakovaně vyzvali, aby do této pracovní skupiny nominovali i dalšího svého zástupce, zatím však bez pozitivní odezvy. Rada předpokládá, že závěry práce této pracovní skupiny se promítnou do návrhu úprav územního plánu města Mnichovo Hradiště, které budou veřejně projednány na konci roku 2019 nebo začátkem roku 2020. Rada tedy chce přísněji regulovat nejen budoucí výstavbu v rozvojové ploše VL82 (P57Z), ale ve všech rozvojových plochách města Mnichovo Hradiště.

Vážení signatáři petice, dovolte nám na závěr, abychom Vaši petiční snahu ocenili jako projev zájmu o dění v Mnichově Hradišti. Zájem veřejnosti o problematiku rozvojových zón v našem městě velmi vítáme. Platný územní plán, který jsme zdědili po našich předchůdcích, totiž obsahuje velké množství rozvojových zón bez dostatečné regulace.  Ani návrh nového územního plánu, který byl zadán v roce 2012 a jehož schválení se očekává v roce 2020, bohužel nevylučuje v rozvojových zónách rozsáhlé logistické areály. Necitlivé a nekoncepční využití těchto zón by přitom pro rozvoj města a komfort jeho obyvatel mohlo znamenat hrozbu. Věříme, že do debaty o budoucnosti těchto zón a do veřejného projednání územního plánu se zapojí co nejvíce občanů Mnichova Hradiště a společně budeme hledat řešení, které bude systematické, konstruktivní a trvale udržitelné. Připravujeme proto mimo jiné veřejnou debatu s urbanisty, dneškem rovněž spouštíme web www.chranimehradiste.cz, který se věnuje pouze problematice rozvojových zón v našem městě a na němž najdete k tomuto tématu aktuální informace a odkazy. Web budeme pravidelně aktualizovat. Budeme rádi, když budete téma nadále sledovat a do chystané diskuse k návrhu územního plánu se aktivně zapojíte.

 

 

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.

starosta Mnichova Hradiště

 

Ing. Jan Mareš

místostarosta Mnichova Hradiště

 

Petice „STOP ligistickým gigantům v Mnichově Hradišti“ byla doručena na Městský úřad Mnichovo Hradiště dne 17. 07. 2019.

Petice je vyřizována v souladu s právními předpisy, a to podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním v části, která směřuje do oblasti přenesené působnosti obce. Vydání územního opatření o stavební uzávěře je v kompetenci rady města, která o něm rozhoduje v přenesené působnosti.

 

Ve druhé části, která se týká výzvy petentů k takové úpravě návrhu územního plánu, která v rozvojové ploše VL82 povede k trvalému zamezení výstavby areálů podobného rozsahu jako VGP Park Mnichovo Hradiště, je pak nutné postupovat podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jelikož tato otázka směřuje do oblasti samostatné působnosti obce a bude proto projednána na zastupitelstvu města 9. září 2019.