Sídliště Jaselská - stavební úpravy uličních prostorů

 

Stavební úpravy ulic Jaselská, V Cestkách a Čsl. armády jsou vyvolány špatným stavebně technickým stavem komunikací, které jsou již na konci své životnosti, nevyhovujícím stavem z hlediska požadovaného dopravního režimu a dále pak z důvodu nedostatečného počtu parkovacích stání v lokalitě. Celá koncepce řešení vychází ze zpracované Územní studie veřejných prostranství sídliště Jaselská

Projekt úpravy uličních prostorů řeší celou lokalitu v klidovém dopravním režimu „zóna 30“, vnitroblok za Sokolovnou je řešen jako obytná zóna. Návrh dále předpokládá nové uspořádání stávajících  parkovacích kapacit a vytvoření nových. Stávající místní komunikace budou obnoveny a stavebně upraveny ve vztahu k celkové koncepci. V projektu je kladen důraz na zadržování dešťové vody v území.

Veškeré povrchy ulic sloužící jako hlavní dopravní prostor jsou navrženy z asfaltového betonu (shodně se současným stavem). Dlážděné zpomalovací prahy budou provedeny z dlažby z drobných žulových kostek. Ostatní pojížděné plochy (např. manévrovací prostory parkoviště, vjezdy) a chodníky jsou navrženy z betonové obdélníkové dlažby šedé barvy a jsou v maximální možné míře spádovány od zelených ploch. Parkovací pruhy i parkoviště budou realizována z betonové zatravňovací dlažby umožňující zasakování povrchových vod. Chodníky jsou v maximální možné míře spádovány do zelených ploch. 

Při obnově komunikací se počítá s vysázením doprovodné zeleně dle projektu revitalizace zeleně, který byl zpracován pro území celého sídliště (projekt Revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská - 1. etapa).

 

Harmonogram/etapizace

 

Zpracování projektové dokumentace: květen 2018 - červen 2019

Stavební řízení: 2. a 3. čtvrtletí 2019

Realizace: dle možností rozpočtu a dotací od r. 2020

2020:

Orientační harmonogram k 8. 10. 2020 (1.etapa, 1. část - ulice Jaselská a část ulice V Cestkách)

2021:

Orientační  harmonogram k 9.3.2021 (1. etapa, 2. část - vnitroblok V. Nejedlého, za sokolovnou)

2022:

Orientační harmonogram k 05.10.2022 (ulice Čsl. armády)

2023:

Orientační harmonogram k 15.02.2023 (ulice Čsl. armády)

Kontaktní osoba

Mgr. Martina Kulíková příprava projektu

Ing. Miloš Krůfa realizace projektu

 

Místo

Mnichovo Hradiště, sídliště mezi ulicemi Jaselská x Víta Nejedlého x Čsl. armády x V Cestkách

Dodavatel

Projektová dokumenatce a inženýrská činnost - Civil engineering, s. r. o.

Stavební práce - Stavotrans, s.r.o.

 

Vazba na strategický plán

7.2.2. Rekonstrukce dopravních komunikací v majetku města; 5.2.3. Revitalizace jednotlivých veřejných prostranství

Zapojení veřejnosti

Viz veřejná projednání Územní studie veřejných prostranství sídliště Jaselská a dále představení projektu zástupcům bytových domů v únoru 2019.

Úpravy sídliště Jaselská

05.09.2018 Sídliště Jaselská

Plánované úpravy sídliště Jaselská v 1. polovině roku 2022   Zeleň – kácení (únor/březen 2022) Káceny budou dřeviny (stromy a keře), které byly v rámci dendrologického označeny jako neperspektivní či poškozené, a dále... přečíst celé