Schodiště  a přilehlé cesty se nachází v lesoparku Nad Jizerou, v severním svahu do údolí Jizery - pod místem stavby se stýká Jizera s vodotečí Nedbalka. Jedná se o území s velkým spádem a lokálním opadáním části skalního masivu. Stávající konstrukce schodiště je již opotřebená, zábradlí nemá vhodné výškové ani pevnostní parametry pro ochranu chodců a cesty nejsou stabilní na svých hranách. Vzhledem k špatnému technickému stavu schodiště a cest je průchod touto částí lesoparku, především při nepříznivých klimatických podmínkách, nebezpečný.

Schodiště bude opraveno, odvodněno a opatřeno novým zábradlím. Cesty budou nově založeny, odvodněny a v některých místech opatřeny opěrnými zídkami či zábradlím. Svahy pod cestami budou zpevněny. Na spodní cestě vznikne 20 stupňů pro zmírnění jejího sklonu. Opatření povedou k zajištění bezpečnosti návštěvníků. Dojde zároveň k revitalizaci další části lesoparku, který je hojně navštěvován obyvateli města i turisty.

Město pracuje již od roku 2015, kdy proběhlo první veřejné jednání s občany, na záměru celkové revitalizace tohoto prostředí. Revitalizace probíhá na etapy, obnovou cestní sítě, schodišť a mobiliáře (projekty podpořené z Programu rozvoje venkova v roce 2016 a 2018 a aktuální projekt), instalací veřejného osvětlení v nejfrekventovanější části lesoparku (projekt podpořený z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra), sanací svahů (projekt podpořený z OPŽP) a na závěr realizací drobné parkové úpravy (zřejmě vlastní zdroje města).

 

Harmonogram/etapizace

2018 : zpracování projektové dokumentace

říjen 2019 - únor 2020: podání žádosti o dotaci a výběrové řízení na dodavatele

květen - listopad 2020: realizace