03. Pojmenování životní situace

Vydání rybářského lístku

04. Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v daném rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7/ zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba, která má zájem lovit ryby.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí doložit své kvalifikační předpoklady, popř. výkon funkce rybářské stráže nebo rybářského hospodáře a na případnou výzvu úřadu doložit své osobní nacionále.

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o vydání rybářského lístku se podává na MěÚ Mnichovo Hradiště, případně přímo jeho orgánu státní správy rybářství. Je možné ji učinit jakoukoli vhodnou formou (např. osobně, nebo písemně). Vydání dokladu je možné pouze osobách, které mají trvalé bydliště v ORP Mnichovo Hradiště.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, přízemí vlevo, dveře č. 50, příslušný referent:

Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 15:00
Středa 8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 13:00

Vyřizují

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • vyplněný formulář „Žádost o vydání rybářského lístku“ (k dispozici na příslušném odboru nebo na webových stránkách MěÚ Mnichovo Hradiště
 • doklad o získané kvalifikaci (tj. osvědčení o získané kvalifikaci, dřívější rybářský lístek, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře, nebo jeho zástupce, nebo na rybářskou stráž)
 • platný rybářský lístek, nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem (jen pro rybářské lístky pro cizince)
 • doklad o zaplacení správního poplatku

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o vydání rybářského lístku“ je k dispozici na MěÚ Mnichovo Hradiště, Odboru životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo hradiště, přízemí vlevo, dveře č. 50.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny podle doby platnosti rybářského lístku.

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

na 1 rok   100 Kč
na 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč
na 3 roky   200 Kč
na 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč
na 10 let   500 Kč
na 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč

Poznámka

Poplatek podle druhého, čtvrtého a šestého řádku tabulky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem, a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o vydání dokumentu ve zkráceném správním řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Přestupku se dopustí fyzická osoba v případě, že například:

 • v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem
 • provádí lov na udici v rybníkářství, aniž je rybníkářem anebo jím pověřenou osobou
 • provádí lov ryb nebo vodních organizmů mimo rybářský revír v rozporu se způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rozmnožování ryb po dobu jejich hájení, nebo loví mimo denní dobu lovu ryb stanovenou prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rybí obsádky
 • uloví a přisvojí si rybu vybraného druhu, která nedosáhla nejmenší lovné míry stanovené prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany tohoto druhu ryb
 • poruší zákazy pro lov ryb
 • provádí lov v rozporu s podmínkami výkonu rybářského práva stanovenými v povolence k lovu
 • loví pomocí elektrického proudu
 • nemá u sebe, nebo na požádání nepředloží potřebné doklady

Podle druhu přestupku se uloží pokuta až do výše do 30 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Od kdy platí rybářský lístek?

Rybářský lístek platí od doby vydání do termínu v něm uvedeném (1 rok, 3 roky nebo 10 let).

Jakým dokladem prokáží mladiství svoji identitu?

Mladiství prokáží svoji identitu dokumentem, který jim pro tyto účely stanoví věcně příslušný úřad.

Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem, bez rybářského lístku?

Ano, na těchto rybnících lze lovit bez rybářského lístku.

27. Popis byl naposledy aktualizován

5.12.2018