03. Pojmenování životní situace

Vydání loveckého lístku

04. Základní informace k životní situaci

Lovecký lístek je základní předpoklad pro oprávnění k přivlastnění si ulovené nebo nalezené zvěře, paroží a vývojových stadií zvěře.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro vydání loveckého lístku jsou stanoveny zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (§ 47 odst. 3/):

Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že

 • je starší 16 let,
 • má způsobilost k právním úkonům,
 • složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou,
 • je bezúhonný (§ 12 odst.4 a § 47 odst.4)
 • je pojištěn (§ 48)

Lovecké lístky se vydávají : (§ 19 odst.1/ vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti):

 • pro české občany na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, ato 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok,
 • pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučujícím předmětem, se vydává na jeden školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole,
 • pro cizince na dobu určitou, a to 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok. Cizincem se pro účely této vyhlášky rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o vydání loveckého lístku se podává na MěÚ Mnichovo Hradiště, případně přímo jeho orgánu státní správy myslivosti. Je možné ji učinit jakoukoli vhodnou formou (např. osobně, nebo písemně).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, přízemí vlevo, dveře č. 50, příslušný referent na úseku státní správy myslivosti a to v:

Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 15:00
Středa 8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 13:00

Vyřizují

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Požadované doklady:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas,
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách),
 • potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (v případě žádosti o lovecký lístek pro "žáky a posluchače odborných škol...").
 • doklad o zaplacení správního poplatku,
 • doklad o povinném pojištění (např. průkaz člena ČMMJ, pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Závazný formulář „Žádost o vydání loveckého lístku“ je k dispozici na MěÚ Mnichovo Hradiště, Odboru životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště, přízemí vlevo nebo na webových stránkách MěÚ Mnichovo Hradiště.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku:

 • na 1 den 30 Kč,
 • na 5 dní 50 Kč,
 • na 30 dní 70 Kč,
 • na 6 měsíců 100 Kč,
 • na 1 rok 150 Kč,
 • na dobu neurčitou 1 000 Kč.

Úhrada probíhá v hotovosti v české měně před provedením úkonu, tj. před vydáním loveckého lístku a to:

 • v pokladně MěÚ Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště, přízemí (proti vydání potvrzení).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem (po předložení všech požadovaných podkladů k žádosti) a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o vydání dokumentu ve zkráceném správním řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Kdo loví bez loveckého lístku, dopouští se:

 • přestupku podle § 35 odst. 1/ písm. f) zákona o přestupcích, hrozí mu pokuta do 5 000 Kč, zákaz činnosti do 1 roku a propadnutí věci,
 • trestného činu podle § 178a trestního zákon, hrozí mu:
  • trest odnětí svobody až na 2 roky nebo
  • peněžitý trest nebo
  • zákaz činnosti nebo
  • propadnutí věci nebo
  • odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci.

Při nepředložení loveckého lístku myslivecké stráži se jedná o přestupek podle § 63 odst. 1/ písm. b) zákona o myslivosti, a možnost uložení pokuty 30 000 Kč.

27. Popis byl naposledy aktualizován

5.12.2018