03. Pojmenování životní situace

Umístění stavby do 50 metrů od okraje lesa

04. Základní informace k životní situaci

Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, kdo zamýšlí umístění stavby nebo změnu využití území ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o umístění stavby ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa se podává na MěÚ Mnichovo Hradiště, Odboru životního prostředí, případně přímo jeho orgánu státní správy lesů. Je možné ji učinit jakoukoli vhodnou formou (např. písemně, nebo elektronicky).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, přízemí vlevo, dveře č. 50, příslušný referent na úseku státní správy lesů a to v:

Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 15:00
Středa 8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 13:00

Vyřizují

Lukáš Mauric, tel. 326 776 753, lukas.mauric@mnhradiste.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Identifikační údaje stavby (údaje katastru nemovitostí)

  • Zdůvodnění žádosti
  • Údaje o investorovi, případně plná moc
  • Snímek pozemkové mapy se zákresem umístění stavby
  • Vyjádření vlastníka a uživatele lesního pozemku, v jehož ochranném pásmu bude stavba
  • Doklad o právní subjektivitě, jeli žadatelem právnická osoba

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není stanoven. K dispozici je však k vašemu možnému využití elektronická žádost, kterou můžete buď přímo vyplnit a odeslat elektronicky, nebo ji vytisknout, ručně vyplnit a odeslat klasickým způsobem, tj. poštou, nebo osobním doručením.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky nejsou žádné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Záležitost bude vyřízena do 30 dnů od podání žádosti, v případě místního šetření nebo ústního jednání může být prodloužena do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žadatel (investor), vlastník stavbou dotčeného pozemku (není-li investorem), vlastník lesa.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Při nedodržení postupu může být uložena sankce za přestupek podle lesního zákona až do výše 1 milionu Kč.

27. Popis byl naposledy aktualizován

5.12.2018