03. Pojmenování životní situace

Kácení dřevin rostoucích mimo les

04. Základní informace k životní situaci

Řeší požadavek na kácení dřevin (stromy, keře) rostoucích ve volné krajině nebo v obci na pozemcích mimo les.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává vlastník pozemku nebo nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřevina rostoucí mimo les roste. V zákonem stanovených případech, kdy stačí oznámení, tatáž osoba, která je oprávněna k podání žádosti, kácení příslušnému orgánu písemně oznámí.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení není třeba v případech uvedených v § 8 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kdy není povolení třeba, blíže upravuje i § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., která byla změněna vyhláškou č. 222/2014 Sb., platnou s účinností od 1.11.2014.  Jedná se zejména o kácení z důvodů pěstebních, zdravotních a při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např. údržba břehových porostů, ochranné pásmo elektrizační a plynárenské a dopravní soustavy) - kácení musí být písemně oznámeno nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody. Kácení stromů se stanovenou velikostí (obvod kmene stromu ve výšce 130 cm je menší než 80 cm nebo plocha zapojených porostů dřevin – vč. keřů je menší než 40 m²), kácení dřevin na pozemcích vedených v KN ve způsobu využití jako plantáž dřevin, kácení ovocných dřevin s velikostí obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nad 80 cm, které rostou na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň nepodléhá povolení ani oznámení.Při kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu - musí být kácení písemně oznámeno příslušnému orgánu do 15 dnů od kácení.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti (oznámení) u příslušného orgánu ochrany přírody.
Žádost (oznámení) musí obsahovat:

  1. Jméno a adresu žadatele (u právnických osob obchodní název, sídlo, IČ), telefon
  2. Doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a (k dřevinám rostoucím mimo les) včetně souhlasu vlastníka pozemku
  3. Specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu
  4. Udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
  5. Zdůvodnění žádosti, podpis nebo písemný souhlas všech vlastníků

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobní jednání je možné na Městském úřadě Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí.

V pondělí a středu v úřední hodiny. V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

Vyřizují

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Dle náležitostí žádosti dle bodu 7, tj. kromě uvedení požadovaných údajů doložit vlastnický vztah k pozemku (resp. jiný právní vztah k pozemku a souhlas vlastníka pozemku).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost lze podat na formuláři, který je k dispozici na Odboru životního prostředí nebo ke stažení:

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých věcech rozhodne orgán ochrany přírody bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů, ve zvláště složitých do 90 dnů od zahájení řízení (přijetí žádosti). V případech, kdy se kácení oznamuje 15 dnů předem, může orgán ochrany přírody v této lhůtě kácení pozastavit, omezit nebo zakázat.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni vlastníci pozemku - v případě spoluvlastnictví nemůže žádat o kácení jen jeden vlastník bez souhlasu ostatních vlastníků. Účastníkem řízení může být dále občanské sdružení, jehož hlavním posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

-

27. Popis byl naposledy aktualizován

5.12.2018