03. Pojmenování životní situace

Zápis změny údajů do registru silničních vozidel

(změna osobních údajů; změna technických údajů; převod z fyzické podnikající osoby na fyzickou osobu a naopak, např. změna příjmení, adresy, zápis tažného zařízení, zápis LPG, barvy vozidla, rozměry pneumatik, hmotnost jízdní soupravy apod.)

04. Základní informace k životní situaci

Zápis změn do registru silničních vozidel je stanoven zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše změnu do registru silničních vozidel na základě písemné žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla; pokud je provozovatel odlišný od vlastníka, podávají žádost společně.

Požádat o zápis změny údaje v registru silničních vozidel je povinen vlastník nebo provozovatel vozidla do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zápis změny údajů do registru silničních vozidel provádí kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

V případě zastoupení je možno změnu provést na základě plné moci, která nemusí být úředně ověřena.

Vyřizují

Provozní doba

 • Po a St: 8.00 - 17.00
 • Út a Čt: 8.00 - 13.00, 13.00 - 15.00 (doporučujeme předem telefonní ověření přítomnosti pracovníka),
 • Pá: 8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • a) „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“,
 • b) doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, popř. doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území ČR),
 • c) plná moc při zastupování,
 • d) technický průkaz,
 • e) osvědčení o registraci vozidla („malý technický průkaz“),
 • f) doklad osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle (např. typový list pro zápis tažného zařízení).

Pokud je předmětem žádosti zápis změn údaje v registru vozidel na základě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, k žádosti se dále přiloží

 • a) doklad o nabytí této části,
 • b) protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části,
 • c) rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, formulář je k dispozici na odboru dopravy.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 26g) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

 • zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel: 50 Kč za každou změnu (např. změna bydliště a příjmení: 2x 50 Kč)

Správní poplatky lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně budovy. Správní poplatek je splatný před provedením úkonu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání (cca 20 min.), v komplikovaných případech se postupuje dle správního řádu, kde je lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů.

Obecní úřad s rozšířenou působností

 • a) zapíše do technického průkazu silničního vozidla změnu údaje a nové osvědčení o registraci vozidla („malý TP“),
 • b) v případě změny údajů v tomto osvědčení uváděných odejme dosavadní osvědčení o registraci silničního vozidla a vydá nové osvědčení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • a) nepožádá o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel. Za přestupek lze uložit pokutu do 50.000 Kč;
 • b) jako provozovatel silničního vozidla provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla. Za přestupek lze uložit pokutu do 5.000.000 Kč.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

 • a) nepožádá o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel. Za správní delikt se uloží pokuta do 50.000 Kč;
 • b) jako provozovatel silničního vozidla provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci vozidla nebo v technickém průkazu zvláštního vozidla. Za správní delikt se uloží pokuta do 5.000.000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Je nutné měnit tabulku s registrační značkou při změně bydliště do jiného kraje?

Od 1.1.2015 je zákonná povinnost výměny tabulky s registrační značkou zrušena.

27. Popis byl naposledy aktualizován

07.05.2019