03. Pojmenování životní situace

Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (první registrace vozidla)

04. Základní informace k životní situaci

Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel je stanoven zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky

 • a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
 • b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo do registru silničních vozidel na základě písemné žádosti vlastníka silničního vozidla, popřípadě společné žádosti vlastníka a osoby, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla, pokud

 • a) technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla schválena,
 • b) je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se takového vozidla,
 • c) byla při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu zaplacena daň z přidané hodnoty, stanoví-li tak zvláštní předpis,
 • d) silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie ČR nebo tato informace není zjištěna v centrálním registru silničních vozidel,
 • e) provozovatel silničního vozidla má na území ČR
  • 1. trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
  • 2. sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel provádí kterýkoliv obec s rozšířenou působností. Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla (pokud je současně i provozovatelem). Pokud je vlastník odlišný od provozovatele, dostaví se k jednání oba (popř. mohou být vzájemně zastoupeni na základě ověřené plné moci).

Vyřizují

Provozní doba

 • Po a St: 8.00 - 17.00
 • Út a Čt: 8.00 - 13.00, 13.00 - 15.00 (doporučujeme předem telefonní ověření přítomnosti pracovníka),
 • Pá: 8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • a) „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“,
 • b) doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, popř. doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území ČR),
 • c) doklad o technické způsobilosti (velký technický průkaz),
 • d) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta),
 • e) v případě zastoupení plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, formulář je k dispozici na odboru dopravy.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 26a) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

 • 300 Kč, motocykl do 50 cm3
 • 500 Kč, motocykl nad 50 cm3
 • 800 Kč, motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
 • 500 Kč, přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti
 • 700 Kč, přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně budovy. Správní poplatek je splatný před provedením úkonu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání (cca 25 min.), v komplikovaných případech se postupuje dle správního řádu, kde je lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel žadateli

 • a) zapíše do technického průkazu silničního vozidla údaje o vlastníkovi a provozovateli silničního vozidla, přidělené registrační značce a vydaném osvědčení o registraci vozidla,
 • b) vydá osvědčení o registraci vozidla,
 • c) přidělí registrační značku a vydá žadateli tabulky v počtu odpovídajícím kategorii vozidla. Jednu z vydaných tabulek opatří nálepkou, na níž vyznačí termín pravidelné technické prohlídky.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel.  Za přestupek lze uložit pokutu do 50.000 Kč;
 • b) jako provozovatel silničního vozidla provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel nebo v registru silničních vozidel jiného státu. Za přestupek lze uložit pokutu do 50.000 Kč;

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel.  Za správní delikt se uloží pokuta do 50.000 Kč;
 • b) jako provozovatel silničního vozidla provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel nebo v registru silničních vozidel jiného státu. Za správní delikt se uloží pokuta do 500.000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

-

27. Popis byl naposledy aktualizován

01.11.2019