03. Pojmenování životní situace

Zánik silničního vozidla

04. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním a je upravena zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. K zániku silničního vozidla dochází, pokud vlastník silničního vozidla nechce dále vozidlo provozovat nebo pokud vozidlo bylo zničeno. Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě žádosti vlastníka silničního vozidla. Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy silniční motorové vozidlo

 1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků,
 2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo
 3. bylo zničeno.

Za vlastníka může jednat i osoba zmocněná písemně vlastníkem, plná moc nemusí být úředně ověřená.

Vyřizují

Provozní hodiny pro veřejnost

 • Po a St: 8.00 - 17.00
 • Út a Čt: 8.00 - 13.00, 13.00 - 15.00 (doporučujeme předem telefonní ověření přítomnosti pracovníka),
 • Pá: 8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o zápis zániku silničního vozidla se přikládá:

 • technický průkaz vozidla (velký TP),
 • osvědčení o registraci vozidla (malý TP),
 • všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou,
 • doklad o ekologické likvidaci (popř. doklad potvrzující zničení vozidla) - neplatí pro vozidla kategorie O
 • plná moc (v případě, že je žádost podávána v zastoupení)

Doklady a tabulky se k žádosti nepřikládají, pokud byly zničeny spolu s vozidlem.

V případě zastoupení nemusí být podpis na písemné plné moci úředně ověřen.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla

Formulář žádosti obdržíte přímo na odboru dopravy nebo vyplňte a vytiskněte oboustranně tento na jeden list papíru.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek se za zápis zániku silničního vozidla nevybírá.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zpravidla se žádost vyřizuje na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Fyzická osoba lze za nesplnění povinnosti uložit pokutu do výše 50.000 Kč. Právnické osobě či fyzické osobě podnikající se za nesplnění povinnosti uloží pokuta do výše 50.000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Lze zapsat zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel v případě, že vozidlo bylo rozebráno na náhradní díly?

Nelze – viz bod Základní informace k životní situaci.

27. Popis byl naposledy aktualizován

01.11.2019