03. Pojmenování životní situace

Vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve DEPOZIT), jeho ukončení a zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účelu jeho využití

04. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním a je upravena zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. O vyřazení vozidla z provozu žádá vlastník v případě, že vozidlo nechce z nějakého důvodu provozovat (např. sezónní provoz, dlouhodobá oprava atd.), nebo v případě, že bylo vozidlo odcizeno. Po dobu vyřazení vozidla z provozu není povinnost mít vozidlo pojištěné dle zákona č. 168/1999 Sb. – zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu na základě žádosti vlastníka silničního vozidla. Za vlastníka může jednat i osoba zmocněná písemně vlastníkem, plná moc nemusí být úředně ověřená.

Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl.

Vyřizují

Provozní hodiny pro veřejnost

 • Po a St: 8.00 - 17.00
 • Út a Čt: 8.00 - 13.00, 13.00 - 15.00 (doporučujeme předem telefonní ověření přítomnosti pracovníka),
 • Pá: 8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu se přikládá:

 • technický průkaz vozidla (velký TP),
 • osvědčení o registraci vozidla (malý TP),
 • všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou,
 • plná moc (v případě, že je žádost podávána v zastoupení).

K žádosti o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu se přikládá:

 • technický průkaz vozidla (velký TP),
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta),
 • doklad o technické prohlídce (např. zápis ve velkém TP),
 • plná moc (v případě, že je žádost podávána v zastoupení).

K žádosti o zápis adresy místa umístění vyřazeného silničního vozidla a účelu jeho využití se přikládá:

 • technický průkaz vozidla (velký TP).

V případě zastoupení nemusí být podpis zmocnitele na písemné plné moci úředně ověřen.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla

Formuláře obdržíte přímo na odboru dopravy nebo vyplňte a vytiskněte oboustranně tento na jeden list papíru.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 26 b) a g) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

 • 200 Kč vyřazení vozidla z provozu
 • 50 Kč zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účelu jeho využití
 • bez poplatku ukončení vyřazení vozidla z provozu

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně úřadu.
Správní poplatek je splatný před provedením úkonu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zpravidla se žádost vyřizuje na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Fyzická osoba se dopustí přestupku, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) jako vlastník silničního vozidla nezabezpečí vyřazené silniční vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo odstraní některou z jeho podstatných částí,

b) jako vlastník silničního vozidla neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Fyzické osobě lze uložit pokutu do výše 50.000 Kč, právnické osobě a fyzické osobě podnikající se uloží pokuta do 50.000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Jak dlouho může trvat vyřazení silničního vozidla z provozu?

Vyřazení silničního vozidla z provozu není časově omezeno. Trvá-li však vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

27. Popis byl naposledy aktualizován

07.05.2019