03. Pojmenování životní situace

Výměna řidičského průkazu

04. Základní informace k životní situaci

Podmínky k výměně řidičského průkazu: (dále jen „ŘP“)

 • končí platnost ŘP nebo již skončila,
 • změna osobních údajů v ŘP,
 • vydání ŘP za odcizený, ztracený,
 • výměna ŘP za poškozený, zničený,
 • podmínění nebo omezení řidičského oprávnění (dále jen „ŘO“),
 • rozšíření ŘO,
 • výměna cizozemského ŘP nebo ŘP Evropského společenství za náš národní ŘP,
 • vydání ŘP náhradou za ŘP Evropského společenství za odcizený, ztracený nebo poškozený ŘP

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává žadatel osobně na předepsaném tiskopisu. Doklad je povinen převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném obecní úřadu obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
 • Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, registr řidičů, Masarykovo náměstí 1, 295 01  Mnichovo Hradiště.

Vyřizují

Provozní hodiny pro veřejnost

 • Po a St: 8.00 - 17.00
 • Út a Čt: 8.00 - 13.00, 13.00 - 15.00 (doporučujeme předem telefonní ověření přítomnosti pracovníka),
 • Pá: 8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o vydání ŘP se přikládá:

 • platný průkaz totožnosti k ověření osobních údajů,
 • původní ŘP,
 • doklad prokazující obvyklé bydliště u žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání (dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti, nájemní smlouva k nemovitosti, potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání, výpis z živnostenského rejstříku),
 • doklad o uhrazeném poplatku, pokud se jedná o ŘP odcizený, zničený, ztracený, poškozený. Poplatek je také vybírán za změny osobních údajů (jméno a příjmení) a  změny týkající se ŘO (rozšíření, omezení, odborná způsobilost, zdravotní způsobilost).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání ŘP, která je k dispozici přímo na přepážce registru řidičů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 16 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně budovy městského úřadu a to před provedením úkonu.

Správní poplatek:

 • 200 Kč ve všech případech mimo výměny ŘP ze zákona, tzn. konec platnosti ŘP
 • 700 Kč ve zkrácené lhůtě (tvz. BLESK). Tato lhůta se nevztahuje na prvotní vydání ŘP.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Standardní lhůta - do 20 dnů ode dne podání žádosti.
 • Zkrácená lhůta - 5 pracovní dnů ode dne podání žádosti (nevztahuje se na prvotní vydání ŘP).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen ohlásit neprodleně na Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, registr řidičů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Bez sankcí.

27. Popis byl naposledy aktualizován

01.11.2019