03. Pojmenování životní situace

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

04. Základní informace k životní situaci

S vývojem motorismu a zajištěním bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, rozhodla Organizace spojených národů svolat jednání ke sjednocení pravidel na pozemních komunikacích v jednotlivých státech. Toto jednání se uskutečnilo v roce 1949 v Ženevě. Z něho vzešla „Úmluva“ o sjednocení základních pravidel o provozu na pozemních komunikacích a symbolů dopravních značek, používaných v silničním provozu. Zde byl stanoven i vzor MŘP včetně údajů, které v něm musí být  - tvz. ženevský vzor – platnost 1 rok.

S vyvíjejícím  motorismem se uskutečnilo v roce 1968 další jednání ve Vídni a vznikl tvz. vídeňský vzor – platnost 3 roky.

Některé státy přijaly pouze MŘP ženevského typu (např. Kanada, USA), jiné pouze vídeňský nebo oba vzory (většina evropských států), ale jsou i státy, které nepřijaly ani jeden typ MŘP (některé arabské státy).

Pokud řidič hodlá řídit motorové vozidlo mimo členské státy EU, měl by požádat o vydání Mezinárodního řidičského průkazu. V žádosti o vydání je i údaj o státě (státech), podle kterého bude vydán příslušný typ dokladu.

Podmínky k vydání:

 • platný národní řidičský průkaz (dále jen „ŘP“)
 • trvalý pobyt nebo přechodný  pobyt na území republiky delší než 185 dnů
 • výměna MŘP za poškozený, zničený
 • vydání MŘP za ztracený, odcizený
 • končí platnost MŘP nebo již skončila
 • rozšíření řidičského oprávnění (dále jen „ŘO“)
 • podmínění nebo omezení ŘO
 • zrušení omezení nebo podmínění ŘO

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Místo vydání: příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele. Osoby bez trvalého pobytu u příslušného úřadu místa přechodného pobytu, který trvá alespoň 185 dnů.

Místem podání žádosti je MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, registr řidičů, Masarykovo náměstí čp. 1, Mnichovo Hradiště.

Vyřizují

Provozní hodiny pro veřejnost

 • Po a St: 8.00 - 17.00
 • Út a Čt: 8.00 - 13.00, 13.00 - 15.00 (doporučujeme předem telefonní ověření přítomnosti pracovníka),
 • Pá: 8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložené tiskopisy:

 • žádost o vydání mezinárodního ŘP (dále jen „MŘP), „ženevského“ nebo „vídeňského“ typu

Žádost podává:

 • žadatel o vydání MŘP na předepsaném tiskopisu a to vždy osobně.

K žádosti se přikládá:

 • 1 fotografie
 • platný doklad totožnosti k ověření osobních údajů
 • platný ŘP
 • doklad o uhrazeném poplatku
 • původní MŘP, jedná- li se  o výměnu

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 16 zák. č. 634/2004 sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně budovy Městského úřadu a to před provedení úkonu.

Správní poplatek:

Správní poplatky jsou dány položkou 16 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Správní poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně budovy Městského úřadu a to před provedením úkonu.

Správní poplatek: 50 Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta podání: bezodkladně, zpravidla v den podání žádosti o vydání MŘP.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Bez sankcí.

Upozornění: Mezinárodním řidičským průkazem se nelze prokazovat při řízení motorového vozidla na území České republiky! Pokud se řidič při silniční kontrole prokáže pouze tímto dokladem, dopouští se přestupkového jednání, jelikož není platný na území ČR.

27. Popis byl naposledy aktualizován

01.11.2019