03. Pojmenování životní situace

Oznámení ztráty, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

04. Základní informace k životní situaci

Postup při ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou je stanoven zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Ztrátu, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Písemné oznámení podává provozovatel silničního vozidla, který má na území ČR

 • a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
 • b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou podává provozovatel u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V případě zastoupení je nutné předložit plnou moc, která nemusí být úředně ověřena.

Vyřizují

Provozní doba

 • Po a St: 8.00 - 17.00
 • Út a Čt: 8.00 - 13.00, 13.00 - 15.00 (doporučujeme předem telefonní ověření přítomnosti pracovníka),
 • Pá: 8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • a) „Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou“,
 • b) doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, popř. doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území ČR),
 • c) technický průkaz,
 • d) osvědčení o registraci vozidla,
 • e) v případě zastoupení plná moc,
 • f) Záznam Policie ČR, v případě, že bylo podáno hlášení o ztrátě nebo odcizení.

Pokud bylo k silničnímu vozidlu vydáno více tabulek s přidělenou registrační značkou, odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla tabulku, které nebyla ztracena, zničena nebo odcizena. Obecní úřad vydá žadateli vždy 2 nové tabulky.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou, formulář je k dispozici na odboru dopravy.

Žádost o výměnu tabulek s registrační značkou z jiného důvodu, než je jejich ztráta, odcizení nebo zničení se podává na formuláři Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 26c) a 26g) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

 • vydání tabulky registrační značky 200 Kč/za každou tabulku
 • zápis změny do technického průkazu a do registru vozidel 50 Kč

(např. výměna tabulek u osobního automobilu: celkem 450 Kč; u motocyklu: celkem 250 Kč).

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně budovy. Správní poplatek je splatný před provedením úkonu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání (cca 20 min.), v komplikovaných případech se postupuje dle správního řádu, kde je lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • a) přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto značkou; jednu z vydaných tabulek opatří nálepkou, na níž vyznačí termín pravidelné technické prohlídky,
 • b) odebere původní osvědčení o registraci vozidla a vydá nové,
 • c) do technického průkazu zapíše novou registrační značku a nové osvědčení o registraci vozidla.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • jako provozovatel silničního vozidla provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu. Za přestupek lze uložit pokutu do 50.000 Kč;

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • jako provozovatel silničního vozidla provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu. Za správní delikt uložit pokutu do 50 000 Kč;

21. Nejčastější dotazy

-

27. Popis byl naposledy aktualizován

01.11.2019