Pojmenování životní situace

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Základní informace k životní situaci

Poplatek za komunální odpad je zaveden Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“), kterou vydalo Zastupitelstvo města Mnichova Hradiště 16.12.2020.

Poplatek za komunální odpad platí:

 • a) fyzická osoba přihlášení k pobytu v obci
 • b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště.

 • ohlašovací povinnost, vydávání známek na popelnici, vydávání pytlů, platba poplatku za odpady na účet – Jiřina Vodáková, tel.: 326 776 621 nebo 326 776 622
 • vyvážení odpadu, černé skládky – Ing. Dana Stránská, tel: 326 776 721
 • platba poplatku za odpady v hotovosti nebo kartou – Pokladna, tel.: 326 776 612

Jaké doklady je nutné mít sebou

 • průkaz totožnosti,
 • plnou moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku,
 • doklad prokazující nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, pokud tyto doklady nebyly již doloženy.

Pokud budete odvádět poplatek za komunální odpad jako společný zástupce za více osob, je nutno sdělit správci poplatku:

 • jména všech osob, za které budete poplatek odvádět,
 • adresy trvalého pobytu poplatníků, za které budete poplatek odvádět,
 • data narození poplatníků, za které budete poplatek odvádět.

Pokud budete odvádět poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je nutno sdělit správci:

 • jméno vlastníka objektu,
 • adresu objektu,

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není třeba vyplňovat formuláře.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za komunální odpad

Sazba poplatku za komunální odpad na rok 2021 činí 600 Kč.

Forma úhrady:

 • Na pokladně Městského úřadu Mnichovo Hradiště – hotově nebo kartou.
 • Bezhotovostním převodem z účtu na účet města – 000019-0002627181/0100. Při platbě musí být uveden variabilní symbol, což je číslo, které je každému poplatníkovi vygenerováno v registru poplatníků tohoto poplatku a za dobu trvání poplatkové povinnosti se nemění.  Na vyžádání ho sdělí pí. Vodáková, tel. 326 776 621. V případě, že platba se provádí jedním příkazem za více osob, je nutno sdělit, za které osoby je poplatek hrazen.
 • Bezhotovostním způsobem prostřednictvím Portálu Občana města Mnichovo Hradiště (po přihlášení do privátní části portálu).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatek na příslušný rok je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. dubna.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného roku.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik či zánik poplatkové povinnosti, a vznik či zánik nároku na osvobození od poplatku. Změnu je poplatník povinen oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo jejich část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Nejčastější dotazy

 • Je možno žádat o snížení /prominutí poplatku?

Správce poplatku může z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech.

 • Proč mi nebyla vyvezena popelnice, když mám zaplacený poplatek?

Svoz odpadu zajišťuje firma Compag Mladá Boleslav s.r.o. Popelnici nevyváží v případech:

  1. není opatřena platnou známkou (netýká se kontejnerů)
  2. obsahuje odpad, který do popelnice nepatří (tříděný, zeleň, dřevo, nebezpečný odpad nebo stavební suť)
  3. není svozový den (z důvodu změny celého systému odpadového hospodářství ve městě)

V případě stížností volejte na městský úřad tel: 326 776 721 nebo přímo Compag tel: 602 382 135.

 • Je osoba s trvalým pobytem na území obce, která zavedla místní poplatek, povinna k jeho úhradě, i když se ve skutečnosti v této obci nezdržuje a nevytváří proto na jejím území komunální odpad?

Zákonná povinnost úhrady místního poplatku není přímo ovlivněna ani množstvím skutečně vytvořeného odpadu, ani tím, zda se taková osoba vůbec v místě svého trvalého pobytu zdržuje. Obce však mohou zohlednit různé důvody, pro které se poplatníci nezdržují v místě svého trvalého pobytu a zakotvit ve svých vyhláškách osvobození či úlevy od poplatku. Podle vyhlášky č. 3/2020 Města Mnichova Hradiště, čl. 6 jsou osvobozeni od poplatku:

  1. fyzická osoba podle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je
   1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
   2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
   3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
  2. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci
   1. po dobu trvání jejich pobytu v zahraničí, trvá-li tento pobyt více jak 6 měsíců
   2. ve vyšetřovací vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu trvání vazby nebo výkonu trestu,
  3. Údaj rozhodný pro osvobození dle předchozích 2 odrážek je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
   V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve stanovené lhůtě, nárok na osvobození zaniká.

Popis byl naposledy aktualizován

leden 2021