Pojmenování životní situace

Místní poplatek ze psů.

Základní informace k životní situaci

Poplatek ze psů je zaveden Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2014, o místních poplatcích (dále jen „vyhláška“), kterou vydalo Zastupitelstvo města Mnichova Hradiště 28.04.2014.

Poplatník a předmět poplatku

 • Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Mnichovo Hradiště.
 • Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště.

 • ohlašovací povinnost, vydávání známek,
  platba poplatku ze psů na účet – Jiřina Vodáková, tel.: 326 776 621 nebo 326 776 622
 • platba poplatku ze psů – Pokladna, tel.: 326 776 612
 • ochrana zvířat proti týrání, veterinární péče – Šimonová Alena, Ing., tel.: 326 776 752

Jaké doklady je nutné mít sebou

 • § průkaz totožnosti,
 • § průkaz psa
 • doklad prokazující nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, pokud tyto doklady nebyly již doloženy.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není třeba vyplňovat formuláře.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 1. Poplatek ze psa chovaného v místní části Mnichovo Hradiště a v místní části Hněvousice v ulicích Hradecká, Ještědská, K Arnošticům, Na Vršku, Na Výhledu, Nad Strání, Orlická, Pod Káčovem, Podolská, Pojizerská, Sychrovská, U Statku činí ročně:
  1. za prvního psa chovaného v rodinném domě                                                       400 Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě                       550 Kč
  3. za prvního psa chovaného v ostatních obytných domech                                    700 Kč
  4. za druhého a každého dalšího psa chovaného v ostatních obyt. domech        1 000 Kč
  5. za psa určeného k hlídání podnikatelských objektů                                             400 Kč
  6. za druhého a každého dalšího psa určeného k hlídání podnikatel. objektů         550 Kč

2. Poplatek ze psa chovaného v místní části Veselá činí ročně:

  1. za prvního psa                                             200 Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa              300 Kč
 1. Poplatek ze psa chovaného v místní části Mnichovo Hradiště, v místní části Veselá a v místní části Hněvousice v ulicích Hradecká, Ještědská, K Arnošticům, Na Vršku, Na Výhledu, Nad Strání, Orlická, Pod Káčovem, Podolská, Pojizerská, Sychrovská, U Statku, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu, činí ročně:
  1. za prvního psa                                             100 Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa              200 Kč

4. Poplatek ze psa chovaného v ostatních místních částech činí ročně:

  1. za prvního psa                                             100 Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa              150 Kč
 1. Poplatek ze psa chovaného v ostatních místních částech, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu činí ročně:
  1. za prvního psa                                               50 Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa              100 Kč

Forma úhrady:

 • Na pokladně Městského úřadu Mnichovo Hradiště – hotově nebo kartou.
 • Bezhotovostním převodem na účet města – 000019-0002627181/0100. Při platbě musí být uveden variabilní symbol, což je číslo, které je každému poplatníkovi vygenerováno v registru poplatníků tohoto poplatku a za dobu trvání poplatkové povinnosti se nemění. Na vyžádání ho sdělí pí. Vodáková, tel. 326 776 621. V případě, že se platba provádí jedním příkazem za více osob, je nutno sdělit, za které osoby je poplatek hrazen.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatek na příslušný rok je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného roku.

 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik či zánik poplatkové povinnosti, a vznik či zánik nároku na osvobození od poplatku. Změnu je poplatník povinen oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo jejich část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
 2. Od poplatku se dále osvobozuje:
  1. osoba, jejíž pes slouží Policii České republiky nebo Městské policii Mnichovo Hradiště, pokud má pes příslušné osvědčení o výcviku,
  2. Domov Modrý kámen, p.s.s. (Mnichovo Hradiště, Nerudova 1470), je-li pes používán k terapeutickým účelům.
Popis byl naposledy aktualizován:
27.6.2019