Manželství se uzavírá svobodným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci při sňatečném obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit

občanský sňatek

 • před matričním úřadem
 • před obecním úřadem, který není matričním úřadem, má-li v obci jeden ze snoubenců trvalý pobyt
 • před kterýmkoli obecním úřadem, je-li život snoubence přímo ohrožen
 • před zastupitelským úřadem ČR v cizině
 • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, a je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem ČR

církevní sňatek

 • před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky, byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

Co musíte předložit

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan Evropské unie, občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska.
 • Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná v celém řízení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.

Kdy podat žádost

Termín sňatku Vám bude na matrice závazně zadán po předložení všech dokladů potřebných k uzavření manželství, a to nejpozději 14 dnů před uzavřením manželství.

Místo a doba uzavírání manželství

Doba

Rada města Mnichovo Hradiště stanovila dnem pro uzavírání manželství pátek. V tento den snoubenci s trvalým pobytem na území ČR za uzavření manželství v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správní poplatek nehradí.
Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou města a mimo určený den. 

Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly.

Místo

Manželství se uzavírá na místě určeném pro konání slavnostních obřadů, kterým je obřadní síň radnice (viz foto) po dobu celého roku.

Na státním zámku ve stanovených termínech květen – září.

Na jiném místě vždy po předchozí domluvě.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu (státní zámek Mnichovo Hradiště, hrad Valečov, rybník, zahrada, restaurace,…).

Termíny pro obřady na zámku jsou pevně stanoveny a uvedeny na webových stránkách města i zámku.

Matriční úřad odpovídá za průběh obřadu pouze v obřadní síni v budově radnice. U obřadů, konaných mimo tuto určenou místnost, je průběh obřadu věcí snoubenců, včetně hudby a ozvučení. Snoubenci zabezpečí prostor pro oddávajícího a matrikáře, a to i pro případ nepříznivého počasí, a dodrží sjednanou dobu začátku svatebního obřadu. Za povolení konání svatebního obřadu mimo obřadní síň snoubenci hradí v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., správní poplatek (uvedeno níže).

Poplatky za uzavření manželství 

a) správní poplatky

vyměřují se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR ... 3.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR ... 2.000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost ... 1.000 Kč

b) poplatky v obřadní síni mimo stanoveno dobu

Tento ceník schválila Rada města usnesením č.67 ze dne 4.2.2003 s účinností od 1.3.2003.V pondělí - čtvrtek se svatby konají vyjímečně.

Den Stanovená cena v době
10:00 - 14:00 od 14:00
pondělí 2000 Kč 2000 Kč
úterý
středa
čtvrtek
pátek 0 Kč (stanovená doba)
sobota 1000 Kč
   

Vyřízení nového občanského průkazu

V případě uzavření manželství dochází u snoubenců ke změně osobního stavu popřípadě i ke změně příjmení a tím i ke změně údajů zapisovaných do občanského průkazu.

Z tohoto důvodu je občan povinen do 15-ti pracovních dnů po obdržení oddacího listu požádat o vydání nového občanského průkazu.

Uzavření církevního sňatku - žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech podmínek pro uzavření platného manželství. Bez tohoto "osvědčení" nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení k církevnímu sňatku vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 6 měsíců ode dne vydání.

K žádosti o vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Správní poplatek se za vydání osvědčení k církevnímu sňatku neplatí.

 

Termíny pro sňatečné obřady na zámku v roce 2021:
15.05., 11.06., 03.07., 27.08., 04.09.

Termín si lze zamluvit na matrice MěÚ Mnichovo Hradiště. Zde obdržíte podrobné informace o obřadu, domluvíte si osobní setkání na úřadu, kde budete předkládat požadované doklady.

 

Veškeré informace vám rádi sdělíme na uvedených kontaktech

 

Kontakty

matrika MěÚ Mnichovo Hradiště

Dalším krokem je návštěva zámku v Mnichově Hradišti (sepsání nájemní smlouvy, prohlídka místa obřadu, hudba ...).

Rezervace termínu:

Matrika  Městského úřadu v Mnichově Hradišti (nutno provést jako první) 

Matrika, Masarykovo nám. 1 , 295 01 Mnichovo Hradiště,

tel.: 326 776 641, 326 776 643

vilma.barusova@mnhradiste.cz     irena.krestanova@mnhradiste.cz

Podpis smlouvy:

jeden ze snoubenců a správa zámku

Po potvrzení termínu matrikou sjednána smlouva o pronájmu obřadní síně. Doporučujeme termín sepsání smlouvy domluvit předem.

Správa zámku,  V Lípách 148, 295 01 Mnichovo Hradiště,

zámek Mnichovo Hradiště

tel. : 326 773 098

Veškeré informace Vám rádi sdělíme na všech uvedených kontaktech

Zpracovala: Mgr. Vilma Barusová