03. Pojmenování životní situace

Hlášení trvalého pobytu, změny trvalého pobytu

04. Základní informace k životní situaci

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popř. pěstoun,
  • zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
  • podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí – viz níže.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Nutná osobní návštěva na ohlašovně trvalého pobytu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor správních činností a živnostenský úřad, evidence obyvatel, přízemí, kancelář č.15

Úřední hodiny

  • Po a St: 8.00 - 17.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz (u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část), občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestoví pas, občan po nabytí státního občanství  České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství.

Doklad o vlastnictví domu nebo bytu (např. výpis z katastru nemovitostí), nebo doklad o oprávnění užívat byt (např. nájemní smlouvu) anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku před pracovníkem ohlašovny).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis přihlašovacího lístku, který je k dispozici na evidenci obyvatel MěÚ Mnichovo Hradiště. (Je možné používat pouze originální tiskopis.).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan na pokladně správní poplatek ve výši 50 Kč.

Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Předloží-li občan všechny potřebné doklady, je ohlášení změny trvalého pobytu provedeno na počkání.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

27. Popis byl naposledy aktualizován

10.12.2018