Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem, který město samostatně spravuje. Schází se nejméně jednou za tři měsíce a jeho zasedání, která jsou veřejná, svolává a řídí starosta. Složení zastupitelstva kopíruje výsledky voleb do obecních zastupitelstev a počet zastupitelů souvisí s velikostí města. Zastupitelstvo rozhoduje o všech záležitostech, která jsou v zájmu města a jejích občanů (například volí starostu a radu města, rozhoduje o investicích, schvaluje vyhlášky města, má za úkol uspokojovat potřeby občanů v oblasti bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku). Jako pomocné orgány má výbory.