Město Mnichovo Hradiště vyzývá zájemce k předložení bezplatné nabídky do opakovaného dvoukolového výběrového řízení (VŘ) na výkon funkce architekta města (AM) na základě uzavřené smlouvy o odborné pomoci v oblastech architektury a urbanismu města Mnichovo Hradiště.

Předmět činnosti:

Hlavní náplní je konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu města Mnichovo Hradiště včetně jeho místních částí dle potřeb města, která zahrnuje i konzultace pro občany města, investory a developery.

Dále také zastupování města (jako účastníka správních řízeních vedených zejména odborem Výstavby a územního plánování, zejména stavebním úřadem) v oblastech architektury a urbanismu, na základě plné moci.

Požadovaný rozsah a popis činnosti:

Rozsah činnosti předpokládáme v objemu přibližně 300 - 500 hodin/rok.

Popis činnosti:

 • spolupráce při přípravě investičních akcí města, při výběru zhotovitelů projektové dokumentace a dodavatelů stavebních prací, a při realizaci investičních akcí města
 • spolupráce při aktualizaci a pořizování rozvojových dokumentů města (strategický plán, územní plán, regulační plány, územní studie, koncepce prvků ve veřejném prostoru ad.)
 • iniciace, příprava a organizace architektonických soutěží vyhlašovaných městem
 • návrhy úprav drobných staveb a prvků ve veřejném prostoru a dohled nad tvorbou ve veřejném prostoru
 • účast na jednáních s občany, investory a stavebníky podle požadavků města a připomínkování projektů třetích subjektů
 • zastupování města jako účastníka správních řízeních v oblastech architektury a urbanismu
 • osvětová činnost v oblasti architektury a urbanismu (besedy, medializace)

Požadavky na kvalifikaci, odbornost a schopnosti: 

Kvalifikační požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru architektury a urbanismu
 • výhodou je jedna z následujících platných autorizací:
  autorizovaný architekt se všeobecnou působností, který je oprávněn vykonávat činnost v rozsahu vymezeném písm. a) až l) §17 zákona č. 360/1992 ve znění pozdějších předpisů
  autorizovaný architekt, který je oprávněn vykonávat činnost v rozsahu vymezeném písm. a), b), d) až l) §17 zákona č. 360/1992 ve znění pozdějších předpisů
  autorizovaný urbanista, který je oprávněn vykonávat činnost v rozsahu vymezeném  písm. a), e), f), k) a l) §17 zákona č. 360/1992 ve znění pozdějších předpisů

Požadavky na odbornost a schopnosti:

 • schopnost zorientovat se, uvažovat o potřebách a možnostech města
 • promyšlený a systematický přístup k veřejným prostranstvím
 • orientace v současných trendech plánování města
 • znalost legislativy (stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky, zákon o obcích)
 • dobrý přehled v zadávání a vedení projektů, veřejných zakázkách, architektonických soutěžích
 • praktický přístup k řešeným problémům, technické znalosti a dovednosti
 • praxe ve veřejné správě nebo při spolupráci s veřejnou správou
 • praxe při zpracovávání drobných projektů
 • rozsah, myšlenková kvalita a srozumitelnost textů; analytická schopnost (vybrat data, zpracovat z nich závěr)
 • schopnost prezentovat, porozumět ostatním, argumentovat, přesvědčit, obhájit; schopnost nadchnout, vytvářet konstruktivní atmosféru, vyprovokovat přemýšlení
 • aktivita, vlastní impulzy a podněty, motivace

Cena, hodinová zúčtovací sazba:

Cena za práci AM bude stanovena následovně:

800 Kč / hod. bez DPH za práce vysoce odborné (vypracování koncepcí, návrhů, konzultace záměrů a odborných materiálů apod.)
600 Kč / hod. bez DPH za práce odborné (účast v komisích, na kontrolních dnech, poradách apod.)

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s výkonem činnosti AM (doprava do místa výkonu, IT hardware a software, režijní náklad apod.). Cena bude každoročně valorizována dle vývoje inflace.

Doba činnosti:

Zahájení spolupráce předpokládáme od dubna 2019, na dobu neurčitou, s oboustrannou tříměsíční výpovědní lhůtou.

Výběr uchazeče:

VŘ bude dvoukolové. Předmětem obou kol VŘ bude posouzení výše uvedené kvalifikace, odbornosti a schopností. V prvním kole bude hodnotící komise posuzovat uchazeče na základě dokumentů předložených v nabídce. Vybraní uchazeči budou pozváni do druhého kola, které proběhne formou pohovoru ve středu 10. 4. 2019. Pro druhé kolo obdrží vybraní uchazeči úkoly ke zpracování a otázky k promyšlení, a to alespoň 5 kalendářních dní předem. Hodnotící komise na základě druhého kola doporučí radě města pořadí uchazečů.

Složení hodnotící komise:

MgA. Jakub Chuchlík (končící architekt města)

Ing. Pavel Král (vedoucí odboru investic a komunálního hospodářství)

Ing. arch. Petr Lešek (architekt, Projektil architekti)

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. (starosta města)

Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. (architekt, urbanista)

Eva Štancíková (vedoucí odboru výstavby a územního plánování)

Mgr. Lenka Zikmundová (referentka památkové péče, místopředsedkyně spolku Tvoříme místo)

Soupis požadovaných dokumentů předložených v nabídce:

1. doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání v oboru architektury a urbanismu (prostá kopie - ověřenou předloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy)

2. platná autorizace, pokud ji uchazeč má (prostá kopie - ověřenou předloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy)

3. čestné prohlášení, že uchazeč není v den podání nabídky disciplinárně potrestán Stavovským soudem ČKA a není proti němu vedeno kárné řízení (podepsaný originál)

4. strukturovaný životopis s důrazem na zkušenost v oblasti komunikace a agendy veřejné správy

5. portfolio vlastních architektonických nebo urbanistických prací v elektronické podobě na  CD/DVD

6. seznam odborné i popularizační publikační činnosti + ukázka textu pro laickou veřejnost

7. reference v oblasti projekčních, konzultačních, organizačních a školících prací s uvedením kontaktů na objednavatele

8. motivační dopis (podepsaný originál v rozsahu max. 4 stran A4; text může mít charakter bodů v odrážkách) s

 • vlastní představou pojetí výkonu činností AM a jeho role v plánovacích procesech a při přípravě projektů (s respektem k výše uvedenému rozsahu činností
 • budoucí vizí (s obecnými zásadami a principy, nikoli přesnými návrhy) architektury a urbanismu města Mnichovo Hradiště
 • názory na platnou i projednávanou územně-plánovací dokumentaci, případně další strategické materiály města

Podání nabídek:

Nabídku s požadovanými dokumenty zašlete nebo doručte v uzavřené obálce s nápisem „ARCHITEKT MĚSTA – NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ na adresu MěÚ Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště.

Nový termín pro doručení nabídek je pondělí 25. 3. 2019 do 10ºº hod.

Podklady pro zhotovení nabídky:

 • Územně plánovací dokumentace města Mnichovo Hradiště
 • Strategický plán rozvoje města 2016 - 2026
 • Program rozvoje částí města Mnichovo Hradiště na roky 2018 - 2022
 • Územní studie veřejných prostranství města Mnichovo Hradiště a jeho okolí
 • a další strategické dokumenty města

Všechny podklady jsou uveřejněny na http://www.mnhradiste.cz/radnice/strategicke-dokumenty.

Poznámky:

Vybraný uchazeč se nebude smět zúčastnit případných architektonických soutěží vyhlašovaných městem, ani provádět projektovou činnost ve výstavbě pro cizí subjekty na území města vč. jeho místních částí, a to z důvodu střetu zájmů.

Zadavatel si vyhrazuje právo na případné zrušení VŘ, a to až do doby podpisu smlouvy.

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení, Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele.

Dodatečné informace budou poskytnuty na vyžádání. Kontaktní osobou je Ondřej Šindelář, e-mail , tel. 326 776 619, 720 070 039.