Dne 7.9.2015 schválilo Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště usnesením č. 150907/ZM/83 Program pro poskytování dotací na obnovu nepamátkových objektů, nacházejících se na území městské památkové zóny Mnichovo Hradiště.

Vlastníci objektů, které nejsou evidovanými kulturními památkami, ale nacházejí se v památkové zóně, budou mít od příštího roku možnost ucházet se o poskytnutí dotace na zvýšené náklady při obnově své nemovitosti, vyvolané potřebami a požadavky státní památkové péče. Podporovány budou především žádosti týkající se exteriérů, tj. fasád, výplní otvorů, střech, umělecky ztvárněných oplocení, zpevněných ploch (zvláště v podobě původní kamenné dlažby). Žádosti budou posuzovány podle míry dopadu plánované akce na prostředí památkové zóny, její vzhled a historické hodnoty.

Prostředky Programu budou získávány a přidělovány z rozpočtu města. Výše dotace bude maximálně 50 000 Kč, přičemž dotace by měla tvořit nejvýše 50 % z celkových nákladů akce.

Výzva k podávání žádostí, včetně přesného znění pravidel dotačního programu a formuláře žádosti se seznamem povinných příloh, bude zveřejněna na webu města vždy až po schválení rozpočtu na příslušný rok, tedy pravděpodobně v průběhu měsíce ledna. Žádosti o dotaci bude možné podávat až po zveřejnění výzvy. Uzávěrka sběru žádostí je pak Programem stanovena na poslední pracovní den měsíce února.  

Podrobnější informace k uvedenému dotačnímu Programu je možné získat u Mgr. Lenky Zikmundové (tel.: 326 776 745, e-mail: lenka.zikmundova@mnhradiste.cz, kancelář č. 204).