Do 28.2.2018 mají vlastníci kulturních památek možnost podat žádost o příspěvek z ministerského programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Pro letošní rok byla naší obci s rozšířenou působností přidělena kvóta 444 tisíc korun. O příspěvek mohou žádat vlastníci kulturních památek nacházejících se mimo plošně památkově chráněná území (zóny a rezervace). Dotace může tvořit až 80 % z celkové výše nákladů vynaložených na obnovu památky v roce 2018. Žádosti se podávají na městském úřadě.

 

Více informací naleznete na webu Ministerstva kultury ČR (https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html) a na Odboru výstavby a ŽP městského úřadu (Mgr. Leka Zikmundová, tel.: 326 776 745, e-mai: lenka.zikmundova@mnhradiste.cz).