Vyhlašujeme příjem žádostí o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2019. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu těch kulturních památek, které se nachází mimo památkově chráněná území (památkové rezervace a zóny) a současně nejsou prohlášeny za národní kulturní památky. Správnímu obvodu obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště byla pro tento rok přidělena částka 428 000 Kč. Žádosti, včetně povinných příloh, je třeba odevzdat na Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Mnichovo Hradiště (Mgr. Lenka Zikmundová, tel.: 326 776 745, ) a to nejpozději do 28.02.2019.

Nezbytnými přílohami žádosti jsou mj. kopie závazného stanoviska k obnově kulturní památky a kopie dokladu příslušného stavebního úřadu, pokud je vyžadován stavebním zákonem. Minimální podíl vlastníka kulturní památky je 20% z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 000 Kč. Z programu nelze hradit náklady na modernizaci objektů, úpravy veřejných prostranství ani pořizování průzkumů a projektové dokumentace. Příspěvek se rovněž neposkytuje na obnovu kulturní památky, jejíž špatný stav způsobil sám vlastník.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR.

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html